Skip to main content

Hållbarhet i fokus för bostadspolitiska mål i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:10 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Det förslag till bostadspolitiska mål för Malmö som lämnats av stadsbyggnadsnämnden har nu godkänts av kommunstyrelsen. Målen ska gälla till 2010 och avsikten är att de ska antas av kommunfullmäktige den 29 april.

Målen ser ut som följer:

En socialt hållbar bostadsförsörjning i Malmö

Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper.

Alla Malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar det behov man har genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden. Frågan om tillgänglighet ska ha särskilt fokus.

Kommunen ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de bostadssökande

Kommunen ska arbeta för att utveckla och höja boendekvaliteten i bostadsområdena.

Bostadsbyggande och planering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner.

Stadsdelarnas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård och omsorg och socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska komma in tidigt i planprocessen.

En ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning i Malmö

Kommunen ska genom mark- och planberedskap skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder.

Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs.

Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service redan finns.

Kommunen ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen.

För att stimulera nyproduktion av bostäder ska en god service till byggherrar verksamma i kommunen erbjudas.

Ett ekologiskt långsiktigt hållbart byggande

Byggandet av nya bostäder ska ske enligt högt ställda ekologiska krav.

Kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling som främjar en ekologiskt hållbar utveckling.

- Vi ska ha mycket högt ställda bostadspolitiska mål i Malmö och det förslag som nu ligger uppfyller i högsta grad det kravet, säger kommunalrådet Anders Rubin (s). Jag kan också konstatera att vi i allt väsentligt lever upp till målen, men att vi, till följd av det för närvarande alltför låga bostadsbyggandet, dessvärre måste räkna med att vi kommer att ha en betydande bostadsbrist också under de närmaste åren, säger han.

Kontaktpersoner

Anders Rubin 070636 26 77

(Ärende 26)