​​Information om planerade markarbeten och sanering av PCB på fastigheten Rönnen 1.

Pressmeddelande -

​​Information om planerade markarbeten och sanering av PCB på fastigheten Rönnen 1.

Under våren kommer Malmö stad, genom stadsfastigheter, att genomföra åtgärder  i den del av Rönnen-området som ligger närmast korsningen Östra Farmvägen/Celsiusgatan. Bakgrunden är det pågående arbete som Malmö stad har med att sanera ämnet PCB.

De senaste provresultaten från höstens provtagning inom fastigheten, där det bland annat finns vårdboenden och två förskolor, visade att vi på vissa ytor har föroreningar som överstiger föreslagna riktvärden för den verksamhet som bedrivs.

Föroreningarna bedöms inte utgöra någon akut hälsofara men rekommendationen är att de ska åtgärdas under våren.

Vad har hänt?

Prover har tagits regelbundet i området sedan 2010, då vi inledde kartläggning och åtgärd av den PCB som finns i husens fogar, något som vi enligt lag behöver genomföra senast 2016. Efter genomförd sanering visade proverna att det även fanns mindre halter av PCB i marken och att även markområdet behövde åtgärdas på sikt.

Höstens prover visade dock på högre halter av PCB än vad som tidigare varit känt, framför allt handlar det om områden med plattläggning med fogsand.

Vad händer nu?

En handlingsplan tas nu fram genom ett samarbete mellan berörda förskolor, vårdboenden, stadsfastigheter och de konsulter som gjort undersökningarna på uppdrag av Malmö stad.

Ur hälsosynpunkt är det den sammanlagda PCB-exponeringen under en lång tid som är kritisk, den akuta giftigheten är begränsad. De halter som påträffats på Rönnen har jämförts med andra projekt i staden där Arbets- och miljömedicin i Lund uttalat sig om huruvida verksamheten kan fortsätta bedrivas eller om halterna utgör en oacceptabel risk för barn eller personal.

Slutsatsen har blivit att förskolor och vårdboende kan fortsätta bedriva verksamhet i sina nuvarande lokaler på Rönnen. Sandlådor och andra lekytor innehåller inte halter som kräver akuta åtgärder. Detta har dokumenterats genom provtagning.

Vår förhoppning är att kommande sanering på området ska kunna genomföras utan för stora störningar för berörda verksamheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Roger Möller, chef för projektavdelningen på stadsfastigheter
Telefon 040-34 73 87 eller 0702-55 33 58.

Denna information är utskickad av:
Thobias Ligneman, kommunikatör på serviceförvaltningen. Telefon: 0709-84 11 21. E-post: thobias.ligneman@malmo.se

 

Fakta om PCB:

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och är ett långvarigt miljögift som ackumuleras i näringskedjorna och bland annat finns i fet fisk. Det är också genom mat som vi oftast får i oss PCB.

PCB påträffas också i äldre byggmaterial, till exempel i fogmassor på hus, men förbjöds i slutet av 1970-talet. Sanering av dessa byggmaterial ska vara genomförd senast 2016.

Den akuta giftigheten är begränsad. Risker och föreslagna riktvärden för PCB beräknas därför efter långvarig exponering, det vill säga vad som bedöms vara nyttigt/ onyttigt att få i sig under en hel livstid.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150