Skip to main content

Invigning av nya Kungsgatan!

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 13:52 CEST

Arbetet med att höja upp överfarter på Kungsgatans cykelstråk för att ge cyklister företräde är nu färdigt. Måndagen den 10 juni kl. 16.00 invigs det nya, säkrare cykelstråket av Karolina Skog (MP), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Idén om att höja upp överfarter på Kungsgatans cykelstråk föddes efter en inventering 2011 där det framkom att regleringen i korsningen med Exercisgatan inte efterlevdes av cyklister. Dessutom ansågs de övriga korsningarna ha branta ramper som gjorde det obekvämt att passera med cykel. Ett utformningsförslag togs fram där cyklisterna synliggörs och prioriteras genom att de får företräde framför bilisterna vid korsande gator. Genom att höja upp korsningen och cykelbanan samt smalna av Exercisgatan signalerar man till korsande trafik att de ska lämna företräde.

Åtgärderna i korsningen med Exercisgatan samt upphöjning av de övriga överfarterna vid Celsius-, Döbelns- och Ehrensvärdsgatan ger stråket ett lyft och gagnar de tusentals cyklister som dagligen passerar. Målet är att satsningen ska förstärka stråkets trafiksäkerhet, ge ökad komfort och attraktivitet och samtidigt bidra till att öka andelen cykelresor i Malmö.

Måndagen den 10 juni kl. 16. 00 invigs det nya och säkrare cykelstråket i korsningen Kungsgatan-Exercisgatan. Det bjuds på fika, Karolina Skog (MP) håller tal och cykeltrasor med en illustration över överfarten delas ut till passerande cyklister.


Välkomna!


Vid frågor kontakta:

Ellie Alexandrou, projektledare, 0709 34 13 81, ellie.alexandrou@malmo.se

Johan Fridh, kommunikatör, 0709 34 14 22, johan.fridh@malmo.se


Bakgrund:
Kungsgatans cykelbana är separerad från gångbanan och trafikeras av ett starkt flöde pendlingscyklister från nordöstra till centrala Malmö. Enligt den tidigare utformningen skulle cyklisterna lämna företräde mot korsande trafik på samtliga överfarter vilket begränsade framkomligheten på cykel. Gatukontoret har även mottagit flera ärenden från cyklister angående korsningen med Exercisgatan som inte upplevdes som trafiksäker.