Skip to main content

IVO kritiserar Malmö stads arbete med hemlösa barn

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 14:22 CEST

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har inspekterat Malmö stads arbete med barn i hemlösa familjer. I sin rapport pekar IVO framför allt på brister när det gäller kvalitén i stödet till barnen.

Malmö stad ser det IVO ser och kan bekräfta bilden. Sedan granskningen genomfördes första halvåret 2013, har Malmö stad satt in åtskilliga åtgärder mot hemlösheten, framför allt bland barnfamiljerna, men rapporten visar att staden ytterligare behöver utveckla socialtjänstens arbetssätt i ärenden med hemlösa barn. Många har inte en skälig levnadsnivå i betydelsen trygghet, egen sovplats, bra hygienutrymmen, möjlighet till läxläsning, vila, lek och samvaro. I kontakten med socialtjänsten kommer de inte till tals och blir inte tillräckligt informerade om vad som händer i deras liv.

Stärkt barnrättsperspektiv
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2014 om det fortsatta arbetet utifrån rekommendationerna från Kommissionen för ett social hållbart Malmö, med särskilt stärkt barnrättsperspektiv i alla verksamheter.
- Ett av direktiven från kommissionen handlar just om Barnkonventionen och vi kommer att starta särskilda insatser med bl a utbildningar under hösten 2014, säger Birgitta Vilén Johansson, Välfärdsdirektör på Stadskontoret.

Välfungerande familjer
Drygt hälften av de hemlösa i Malmö hade kunnat få eget hyresavtal och klarat sitt boende utan stöd från socialtjänsten om det vore balans på bostadsmarknaden. De flesta barnfamiljer utan egen bostad hör till den gruppen. Barnen där hör alltså till strukturella, välfungerande familjer utan sociala problem utöver hemlösheten, vilket kan vara en anledning till att de inte är synliga i socialtjänstens dokumentation.

Exempel på åtgärder
Som en akut åtgärd har MKB och Malmö stad gemensamt beslutat att under det närmaste året fördela 100 lägenheter från MKB bland de hemlösa barnfamiljer som i maj 2014 bodde i dyra lösningar med låg kvalitet. I höst startas ett akutboende för strukturellt hemlösa barnfamiljer med ca 20 fullvärdiga lägenheter. Genom att ha personal på plats som arbetar aktivt med att hjälpa familjerna att söka lägenheter/bostäder brett i regionen ska tiden i hemlöshet kortas ned. 2013 inrättades en social investeringsfond som på sikt ska bidra till att stadens insatser i hemlöshetsfrågan bygger på socialt och ekonomiskt hållbara alternativ.

Malmö stad råder inte över bostadsbyggandet, men kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att uppnå de bostadspolitiska målen som kommunfullmäktige fastställt. Arbetet ska ske i samverkan mellan Malmö stad, MKB, privata fastighetsägare, byggherrar och Malmöbor.

Talespersoner:
Norr: Maria Andersson, enhetschef barn- och familj, 040-345862
Öster: Stefan Svensson, enhetschef Individ- och familjeomsorg, 040-347328
Söder: Marie Johansson, t.f. avdelningschef Individ-och familjeomsorg, 040-343870
Väster: Rickard Pettersson, avdelningschef Individ-och familjeomsorg, 040-345965
Innerstaden: Rikard Vroland, avdelningschef Individ-och familjeomsorg 0721-645510
Sociala resursförv: Ann Söllgård, avdelningschef, 040-349309
Stadskontoret: Karin Andersson, utredningssekreterare Välfärdsavdelningen, 040-34 40 89
Birgitta Vilén Johansson, Välfärdsdirektör, 040-347793
Carina Nilsson, kommunalråd, 040-341261