Skip to main content

Jämställdhetsintegrering i Malmö stad – en strategi som fått fäste

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2013 15:00 CET

Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige i Malmö fattade beslut om att implementera utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering. Visionen är att Malmö stads verksamheter och arbetsplatser ska vara jämställda år 2020. Förvaltningarna har med sina olika utgångslägen kommit olika långt, men samtliga förvaltningar har påbörjat arbetet.

Sedan starten har arbetet följts av två forskare på Malmö högskola. Syftet har varit att kunna påverka och förbättra arbetet hela tiden. Idag, tisdagen den 19 november, släpptes rapporten Ambitiösa visioner – vaga mål, som summerar följeforskningen från de två första åren och ger rekommendationer för det fortsatta arbetet.

– Det är ett fantastiskt arbete som gjorts på bara två år och Malmö Högskolas följeforskning hjälper oss att vässa vårt jämställdhetsarbete. Vi har en bit kvar till målet om en jämställd stad men jag är övertygad om att vi kommer att nå dit. För mig är det fullständigt självklart att makt och resurser ska fördelas jämställt och i Malmö visar vi att det är möjligt, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

Positiv utveckling med goda chanser till fördjupning
Slutsatserna från följeforskningen är att arbetet kommit igång på ett bra sätt och att både chefer och medarbetare upplever det som mer motiverat att arbeta med jämställdhetsintegrering idag än för två år sedan. Arbetet med att ta fram könsuppdelad statistik har fått genomslag och tillsättandet av tjänster med uppdrag att arbeta specifikt med utvecklingsplanen har bidragit positivt till implementeringsarbetet. Stimulansmedel från politiken har bland annat bidragit till att höja medvetandegraden kring hur man kan arbeta med planen och lett till att genusperspektiv utforskas och sprids i organisationen, till exempel genom kollegiegranskning.

Vikten av tydliga mål och tydligt ledarskap
Forskarna upplever vidare att utvecklingsplanen är vag i beskrivningen av vad som är ett gott arbete och föreslår därför att Malmö stad formulerar tydligare mål så att fler förvaltningar och verksamheter kan nå dessa. Vikten av ett tydligt ledarskap som tar ansvar för att processen blir begriplig för medarbetarna lyfts särskilt. Inte minst på grund av att motstånd och ifrågasättande av arbetet lätt kan uppstå eftersom jämställdhetsintegrering sätter fokus på frågor om makt- och resursfördelning och identitet. En annan utmaning som framhålls är att kommunicera och sprida de framsteg som gjorts på en förvaltning till andra verksamheter.

– Även om vi efterfrågar en justering av utvecklingsplanen och ett samtal om de kvalitativa dimensionerna i ett jämställdhetsarbete ser vi positivt på Malmö stads fortsatta arbete med implementeringen av planen för jämställdhetsintegrering. Malmö stad har lyckats etablera planen i verksamheterna och vi tror att det finns goda chanser att samtliga verksamheter kan fördjupa sitt jämställdhetsarbete om planen justeras och målen konkretiseras, säger forskarna Christina Scholten och Rebecka Forssell från Malmö högskola som följt processen i Malmö stad.

– Generellt är vi mycket glada över att det här arbetet har gjorts. Vi har dragit nytta av det under tiden, både på stadskontoret och ute i förvaltningarna som har deltagit i fallstudier. Nu när den är klar sätter vi oss ner och går igenom slutsatserna i detalj. Det vi kan säga direkt är att vi håller med om att spridningen är oerhört viktigt – vi behöver dra nytta av det som gjorts och bygga vidare på det runt om i staden, säger Lotta Heckley, planeringssekreterare på stadskontoret.

Omklädningsrum på lika villkor, avtal med jämställdhetsperspektiv och könsneutrala annonser
Det finns flera verksamheter och förvaltningar som ändrat arbetssätt efter att de gjort jämställdhetsanalyser. Ett exempel är fritidsförvaltningen, som formulerat en ny rekryteringsannons för att undvika att kön sätter gränser för vem som söker jobb. Inom JobbMalmö på Serviceförvaltningen har jämställdhetsanalyser bland annat lett till fler omklädningsrum för både kvinnor och män samt att jämställdhetsperspektiv skrivits in i avtal med Arbetsförmedlingen. 


Läs mer
www.malmo.se/jamstalldhet


För mer information om utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och fler exempel
från förvaltningar i Malmö stad

Martina Skrak (V), kommunalråd, tfn: 0708-16 17 09
Lotta Heckley, planeringssekreterare stadskontoret, tfn: 040-34 40 27
Cecilia Bengtsson, planeringssekreterare stadskontoret, tfn: 040-34 11 96

För information om följeforskningen
Rebecka Forssell, tfn: 040-66 57536 och Christina Scholten, tfn: 040-66 57793 vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola,

För ytterligare information
Frida Leander, presskommunikatör, tfn: 040-34 11 01