Skip to main content

Justerad budget för 2012 för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:15 CET

Malmö 2011 11 02

På grund av att skatteunderlagsutvecklingen understiger den budgeterade nivån har Malmö stad beslutat om en justerad budget för 2012. Malmö stads budget för år 2012 upprättades under våren utifrån bilden av att den uppgående konjunkturen skulle förstärkas ytterligare under hösten och vintern. Utvecklingen har emellertid gått i motsatt riktning och skatteprognoserna har justerats ner.

Enligt de nya prognoserna får Malmö stad 260 miljoner kronor mindre i skatteintäkter jämfört med budgeterade intäkter. Justeringen i budgeten för 2012 innebär alltså att Malmö stad minskar budgeterade intäkter och generella stadsbidrag under 2012 med sammanlagt 260 miljoner kronor med finansiering ur eget kapital. 

Barn och ungas livsvillkor i budget 2012 är fortsatt i fokus och servicen till Malmöborna kommer inte påverkas av justeringen i budgeten under 2012. Justeringen innebär istället att Malmö stads verksamheter under 2012 kan identifiera och påbörja sitt planeringsarbete för kostnadsanpassning till de lägre intäktsnivåerna under 2013. Malmö stad vill arbeta med en långsiktighet i att återigen få balans mellan kostnader och intäkter.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 1 december 2011.

– Med den ekonomiska osäkerhet som råder i världen och med ett vikande skatteunderlag måste kommunen förhålla sig till lägre intäkter nästa år och därför är det nödvändigt att justera budgeten utifrån de förutsättningarna, Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Den ekonomiska turbulensen påverkar även Malmö negativt. Genom att tillfälligt underbalansera budgeten mildras effekterna för Malmöborna och vi kan ha en bättre beredskap för framtiden, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

– Under nästa år blir lösningen för att garantera kommunens service att underfinansiera budgeten. Åren framöver är det viktigt att fundera över hur vi ska kunna få en bra välfärd och hur vi kan satsa oss ur en kurva med fortsatt hög arbetslöshet. Signalen till staten är att kommunerna behöver mer pengar för en bra vård, skola och omsorg, inte skattesänkningar och fas 3-lösningar, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 33)