Skip to main content

Klartecken för fortsatt KKH-satsning – bred blocköverskridande politisk enighet

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2011 14:29 CEST

Malmö 2011 09 05

En grundlig genomlysning av Kongress Konsert Hotell-anläggningen visar att det inte finns några hinder för genomförandet.

– Vi kan till och med konstatera att villkoren för Malmö att uppföra kongress- och konserthallen är ännu bättre, jämfört med när beslutet fattades i kommunfullmäktige, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsen ordförande.

– Detta är ett strategiskt mycket viktigt projekt för Malmö och vi kan nu, tack vare ett mycket proffsigt arbete från alla inblandade, känna oss trygga med att gå vidare med projektet, säger Stefan Lindhe (M), kommunalråd.

Det var i samband med farhågor om fördyrande driftkostnader som en politisk styrgrupp tillsattes för att i detalj gå igenom projektets ekonomi.

Nu är man klar med sin granskning och resultatet från alla inblandade är positivt. Projektet håller sig inom de ramar som getts av fullmäktige.

Den politiska styrgrupp som tillsattes har fört ett flertal diskussioner, bland annat med Skanska Sverige AB, och hämtat in yttrande från PricewaterhouseCoopers, som också tittat på värdet av att uppföra kongress- och konserthallen i Malmö utifrån ett besöksnäringsperspektiv.

– Villkoren som ligger till grund för avtalet är marknadsmässiga. Kultursektorn har fått säga sitt och kommit fram till att bygget spelar en viktig roll för Malmös kulturliv i bred bemärkelse. Jag är glad över att det finns en bred politisk enighet kring det här beslutet eftersom projektet löper över två mandatperioder, säger Ilmar Reepalu.

– Viktiga slutsatser av konsultrapporterna är att vi framöver måste fokusera på innehållet i huset och tillse att vi får en helhet. På så sätt kan vi stärka och utveckla Malmös profil, säger Stefan Lindhe.

Nya överläggningar med Skanska Sverige AB har resulterat i en uppgörelse som innebär att konserthuset erhåller 12 % av serveringsintäkterna i anslutning till MSO eller Malmö stads arrangemang.

Denna intäkt beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor per år.

För egen del garanterar Skanska Sverige AB fyra miljoner kronor till Malmö Symfoniorkesters per år under fem år. Denna intäkt berör inte kalkylen för KKH-projektet som sådan men ska ändå i sammanhanget ses som ett mycket välkommet tillskott till orkesterns egen driftekonomi.

– Styrgruppens arbete har lett till att vi nu har goda förutsättningar för att verksamheterna framöver kan skaffa sig ökade externa intäkter, säger Stefan Lindhe.

Styrgruppen betonar med stöd av dessa utomstående bedömningar att anläggningen ger goda möjligheter att ytterligare utveckla och bredda Malmös musikliv. Detta genom att konserthuset, utöver MSO:s verksamhet, mycket medvetet inriktas på ett breddat programutbud av hög kvalitet, såväl internationellt som lokalt.  

Några slutsatser från styrgruppen om investerings- och driftfrågor

·         Markanvisningsavtalet och byggrätterna är korrekta och marknadsmässiga.

·         Hyresavtalet är baserat på marknadsmässiga förutsättningar.

·         Skillnaden mellan 49 och 45 miljoner kronor utgörs av komponentavskrivning. (Komponent­avskrivning är en mer detaljerad metod för att bestämma nyttjande­period och avskrivningstid för en fastighet. Resultatet av denna metods tillämpning sänker de årliga avskriv­ningarna med 4 mkr. Denna metod rekom­menderas av redovisnings­rådet.)

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Stefan Lindhe, 070-637 12 33

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06