Skip to main content

Kompletterande undersökning av kvaliteten i Malmös äldreboende

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:05 CET

Ingress:
Den brukarundersökning som genomfördes hösten 2002 gällande kvaliteten i särskilt boende för äldre i Malmö ska nu kompletteras med en undersökning utifrån professionens (framför allt personalens) perspektiv.

Text:
Det finns två särskilt starka skäl till varför undersökningen behöver kompletteras: o En ökande andel boende har fysiska eller psykiska funkti onsnedsättningar, samtidigt som de befinner sig i en känslig beroendeställning. Detta gör det svårt för dem att själva uttrycka sina åsikter om kvaliteten i boendet. o I takt med att en allt större del av verksamheten utgörs av kvalificerade sjukvårdsinsatser utvidgas också de områden där de boende har svårt att bedöma kvaliteten. Det handlar bland annat om läkemedelshantering, sårbehandling, smärtlindring och liknande insatser. Bland de kvalitetsområden som ska granskas finns mat, boendemiljö , tand- och munvård, läkemedelsbehandling, smärtbehandling, rehabilitering, upplevelser, den medicinsktekniska utrustningen och den medicinska ledningen. Utvärderingen ska fokusera på verksamhetens arbetsprocesser och rutiner och den ska omfatta ett urval av boenden i samtliga stadsdelar, och det ska vara boenden både i kommunal och privat regi. Utvärderingen ska påbörjas under februari månad nästa år och vara genomförd, sammanställd och presenterad för stadskontoret senast i juli. Därefter sk a resultatet redovisas för kommunstyrelsen i oktober månad nästa år.

- Den brukarundersökning som genomfördes förra hösten gav ett förhållandevis bra betyg till det särskilda boendet för äldre i Malmö, såväl från de boendes som från de anhörigas sida. Det var därför ett resultat som vi kunde känna oss någorlunda nöjda med, trots att vi vet att det finns åtskilligt inom äldreomsorgen och äldreboendet som kan och måste fungera bättre än vad det gör idag, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar.
- Nu gör vi den här kompletterande undersökningen för att också få veta hur personalen, läkare, sjuksköterskor och andra ansvariga, ser på kvaliteten. Det betyder att vi sammantaget kommer att få en mycket bra bild av hur verksamheten fungerar, utifrån vilken vi sedan kan arbeta vidare och göra kvaliteten ännu bättre än vad den är idag.