Skip to main content

Kulturförvaltningens nämndsbudget 2016

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 17:38 CET

Kulturnämnden antog vid dagens sammanträde Kulturförvaltingens nämndsbudget för 2016. Det betyder att förvaltningen under 2016 fortsätter utveckla verksamheterna med fokus på ett ökat deltagande i kulturlivet för barn och unga i hela Malmö.

- Under 2016 gör vi fortsatta satsningar på barn och unga, och det är framför allt genom våra satsningar på El sistema och Kulturskolan, men också på en ny barnavdelning på stadsbiblioteket, som detta sker, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.


Barn och unga

Antalet barn i Malmö fortsätter att öka kraftigt vilket ställer stora krav på kulturförvaltningens barn- och ungdomsverksamheter. I Malmö finns ett stort antal barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, där möjligheten att ta del av kultur på fritiden i många fall är begränsad.

- För att möta de ökade behoven av kulturaktiviteter och ge alla barn en likvärdig tillgång till kultur tar vi nu ett helhetsgrepp kring barns och ungas deltagande i kulturförvaltningens programutbud, berättar Elisabeth Lundgren.

Barnavdelningen Lilla Slottet

Arbetet med en ny avdelning Lilla Slottet för de yngre barnen (0-8 år) på Stadsbibliotekets kommer under vintern gå in i den sista byggfasen och invigning är planerad till hösten 2016.

- Avdelningens form och innerhåll har tagits fram i nära dialog med malmöbarnen och deras vuxna. Målet är att skapa en mötesplats som är socialt, digitalt och arkitektoniskt tillgängligt för Malmös alla barn, säger Sylvia Björk, Ordförande (S) i Kulturnämnden i Malmö.

Andra satsningar 2016

Kulturskolan får större yta i Mazettihuset

Det ökade elevantalet på kulturskolan förstärker behovet av fler lokaler. Traditionellt löses lokalbehovet genom lån av lokaler hos grundskolorna. Detta har blivit svårare med åren främst pga. ökande barnkullar, fler som använder lokaler efter skoltid samt genom ökade säkerhetskrav med larm, som omöjliggör verksamhet efter vissa klockslag. Ett fokus under 2016 ligger på att lösa lokalfrågan genom att bl.a. utöka ytan i Mazettihuset för kulturskolan.

Internationellt arbete

I december genomfördes den första av tre årliga "Safe Havens"-konferenser som samlar ledande internationella organisationer, aktivister och konstnärer som verkar för att stödja, uppmärksamma och skydda de författare, journalister, bildkonstnärer, musiker och akademiker som kämpar mot förtryck och censur.

Malmö museer och kulturförvaltningen har bjudits in av Olof Palme Center till ett samarbete där också Apartheid Museum i Johannesburg ingår. Samarbetet skall utmynna i ett gemensamt utställningsprojekt 2016 om demokrati och yttrandefrihet, och rör sig kring arvet efter Nelson Mandela och Olof Palme.

Kulturstråk

Kulturförvaltningen påbörjar under 2016 arbetet med etablering av ett Kulturstråk i Malmö. Kulturverksamheter är relevanta mötesplatser för kreativ innovationskraft som drar till sig andra verksamheter. Med tiden bildas kluster av idéer och idébärare. För att möjliggöra utvecklingen av kreativa kluster samt tillgängliggöra befintliga kluster i exempelvis en stadsdel, kan staden skapa stråk.

Kulturstråket kommer sträcka sig från Malmö Centralstation till Folkets park, en sträcka på 4,5 km. På denna sträcka befinner sig alla Malmös stads kulturinstitutioner Malmö Live, Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Stadsbiblioteket, Malmö Opera, Malmö Stadsteater (Intiman), Konsthallen, Mazettihuset, Kulturskolan, Stadsarkivet och Folkets Park (Gatukontoret). Dessutom finns delar av Malmös fria kulturliv representerat längs sträckan. Ambitionen är att börja etablering av Kulturstråket på sträckan mellan Malmö centralstation och Folkets Park, för att sedan utvecklas till Malmös ytterområden.

2016 – tryckfrihetens och det fria ordets år

Rätten till det fria ordet är grunden till det moderna demokratiska samhället, men samtidigt är tryckfriheten ständigt hotad och diskuterad. 2016 är det 250 år sedan Sveriges första tryckfrihetsförordning antogs. Jubileumsåret 2016 är ett tillfälle att uppmärksamma och belysa rätten till det fria ordet och rätten till att uttrycka sig, såväl i Sverige som i världen, såväl i dagens Malmö som ur ett historiskt perspektiv.

Under 2016 genomför Kulturförvaltningens institutioner en gemensam satsning med diskussioner, föredrag, utställningar, information och andra aktiviteter för att belysa det fria ordet, dess historia och framtid. Frihetsåret avslutas med en gemensam temadag i december 2016 där samtliga institutioner håller öppet hus med aktiviteter kopplade till det fria ordet och det demokratiska samhället.

Rfid-Elektronisk märkning av biblioteksmedia

Malmö stadsbibliotek kommer under 2016 påbörja övergången till Rfid, även för stadsområdesbiblioteken. Det streckkodssystem som används idag för märkning av bibliotekens material är utdaterat och innebär en allt sämre service för malmöborna. Rfid är den teknik som ersätter streckkodsetiketterna. En uppskattning är att ca 80% av biblioteken i Sverige har gått över till Rfid.

Filmområdet

För att på bästa sätt arbeta vidare med filmområdet kommer en filmstrategi för Malmö tas fram 2016.

Flyktingsituationen

Flera av kulturförvaltningens institutioner och verksamheter har tagit initiativ till att ge stöd i den rådande flyktingsituationen. Initiativen samordnas centralt på kulturförvaltningen för att ge bästa effekt och för att öka kunskapen om situationen och vilka behov som uppstår.

Under 2015 påbörjade Kulturskolan ett samarbete med mottagningsskolan Mosaik, som tar emot nyanlända elever i årskurs 7-9. På onsdageftermiddagarna erbjuds, efter önskemål från skolan och ungdomarna, undervisning i gitarr och dans. Samarbetet kommer att utvecklas under 2016 och förslag på nya aktivititeter är en DJ-skola samt undervisning i bild och form.

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum startade i oktober 2015 programverksamhet och aktiviteter för unga ensamkommande flyktingar. Museerna har varje tisdageftermiddag visningar men även tecknar-workshops. Verksamheten planeras att fortsätta 2016 samt om det är möjligt, antingen utvidga antalet tillfällen eller arrangera någon form av återbesök för de grupper som önskar.

Stadsbiblioteket har ökat antalet skype-datorer och placerat dem på ungdomsavdelningen. Framöver planeras för en form av "boken kommer-tjänst" och att biblioteksbussen ska stanna vid boenden.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, elisabeth.lundgren@malmo.se, 0766-34 29 27

Sylvia Björk, ordförande i kulturnämnden, sylvia.bjork@malmo.se, 0729-81 16 44

För mer information:

Linda Kapusta, kommunikatör, linda.kapusta@malmo.se, 070-722 53 93


Bifogade filer

PDF-dokument