Skip to main content

Långsiktig strategi för att klara Malmös personalbehov inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:00 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat anta en strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom vården och omsorgen. Planen omfattar ett flertal olika satsningar på utbildning, marknadsföring och ledarskap i syfte att underlätta personalrekryteringen och för att få befintlig personal att stanna kvar.

Målet är att göra Malmö stad till en mer attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna upplever delaktighet, arbetsglädje, hälsa och att man vill stanna kvar inom vård- och omsorgsyrkena. Bakgrunden är ett projekt, Personal – vård och omsorg, som startades i mars 2001 och som avslutades i juni i år. I slutrapporten för projektet framhålls behovet av en kommungemensam långsiktig strategi för den framtida kompetensförsörjningen inom verksamheten. Tre viktiga områden pekas ut.

Utbildning, där man bland annat betonar att det under ett flertal år framöver kommer att krävas fortsatta utbildningsinsatser för att uppfylla de uppsatta målen när det gäller utbildningsnivån för de anställda inom vård och omsorg. Det behövs också en fortsatt mentorsutbildning och fortbildningsverksamhet

Marknadsföring, där man bland annat ska planera och genomföra olika rekryteringsinsatser, som exempelvis vård- och omsorgsdagar, traineeprogram för sjuksköterskor, arbetsmarknadsdagar, faddersystem och annat som visar att Mal mö stad är en attraktiv arbetsgivare.

Ledarskap, där man bland annat ska fortsätta satsa på utveckling och stöd till ledarna inom vård och omsorg för att främja och utveckla kompetens i ledarskapet.

Kommunstyrelsen har beslutat överföra 6,5 miljoner kronor från arbetsmarknadsbudgeten till stadskontoret för ett genomförande av handlingsprogrammet.

- Vi har mycket goda erfarenheter av de olika personalförsörjningsprojekt som vi bedriver såväl inom vård- och omsorgsverksamheten so m inom andra delar av den kommunala verksamheten i Malmö, säger kommunalrådet Kent Andersson (s). Ska vi klara av att fylla det framtida personalbehovet så måste vi se till att Malmö stad upplevs som en bra och attraktiv arbetsgivare och den här strategin och handlingsplanen kommer att vara till god hjälp när det gäller att nå det målet.