Skip to main content

Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 13:00 CET

Flera händelser som rör ensamkommande barn och en händelse som rör fördröjda orosanmälningar har anmälts enligt lex Sarah.

1. Faxmeddelande skickades till fel mottagare

Olika verksamheter för ensamkommande barn har vid flera tillfällen skickat fax till fel mottagare. I ett fall handlade det om dokument med personuppgifter som av misstag skickades till Individ- och familjeomsorgen i stadsområde Öster. I ett annat fall gick personuppgifter till en privatperson.

Verksamheterna vidtog genast nödvändiga åtgärder. De som hade fått de felaktiga faxen kontaktades och dokumenten förstördes och hämtades. Faxrutinerna har gåtts igenom med personalen och tydligare skyltar har satts upp med kortnummer till viktiga mottagare.I Sociala resursförvaltningen pågår ett arbete med att se över hur man på ett säkert sätt kan hantera sekretessuppgifter och i Malmö stad pågår ett arbete med att införa krypterad e-post.

2. Fördröjda orosanmälningar
Den 28 maj kom två anmälningar som rör barn som far illa in till Sociala resursförvaltningen. Anmälningarna nådde ansvariga myndigheter den 2 juni.

Orsaken till fördröjningen var bristande rutiner och att administrativ personal inte fått information om vad som gäller vid orosanmälan och vikten av att en sådan anmälan hanteras snabbt. Genom att uppdatera rutinerna och informera personalen så har risken för att något liknande ska hända framöver minimerats.

3. Bristande rättssäkerhet gällande handläggning av orosanmälningar
Den 31 december kontaktade Migrationsverket Sociala resursförvaltningen eftersom de misstänkte att tre flickor for illa. De faxade även orosanmälningar under dagen. Det dröjde till den 2 januari innan något gjordes i ärendena. Alla tre flickor var vid tillfället placerade på ankomstboenden för ensamkommande barn.

Samtliga anmälningar rörde misstanke om människohandel och övergrepp på barn i hemlandet och under deras resa till Sverige. En av flickorna bad om att få samtalskontakt men nekades det eftersom hon skulle vidare till anvisningskommun. Flickorna fick inte träffa någon socialsekreterare för skyddsbedömning och det fanns ingen dokumentation kring ärendena.

Efter händelsen har berörd verksamhet arbetat fram mer detaljerade rutiner för hur anmälningar ska hanteras. Dessutom planeras ett nytt system för registrering för inkomna handlingar samt att en ansvarig för dokumentation och arkivering utses för varje arbetspass.

4. Ensamkommande barn placerades på boenden utan individuell bedömning

Den 11 och 12 november sammanställde Social jour två rapporter. De rörde 277 ensamkommande barn som hade placerats på ankomstboenden utan individuell bedömning.

Enligt utredningen som gjorts finns inget som tyder på att barnen skulle ha farit illa på grund av att de inte fått möjlighet att träffa en socialsekreterare innan de placerades på boende. Bedömningen som gjordes vid tillfället var att det viktiga för barnen var att snabbt få ett tryggt boende. Den minskning av antalet ensamkommande barn som skett den senaste tiden innebär att risken för liknande händelser har minskat.


Kontaktpersoner

1. - Vladana Andersson, enhetschef, 040-34 08 07, 0721-64 96 75
2. - Leila Misirli, avdelningschef, 040-34 93 06
3. - Anna Sommarmo, enhetschef, 0708-59 77 20
4. - Anna Sommarmo, enhetschef, 0708-59 77 20


Utsänt av: Cecilia Lindvall, kommunikatör, 0733-60 27 11

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).