Skip to main content

Limhamn-Bunkeflo sparar 4 miljoner genom ändrad organisation

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 13:14 CEST

Den nya skolan i Klagshamn kommer att försenas. En sammanhållen utbildningsorganisation och nedskärningar och sänkt ambitionsnivå inom kultur och fritid samt kansli- och utvecklingsavdelning inklusive Medborgarkontor. Det är resultatet av Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktiges beslut den 1 oktober.

Den nya skolan i Klagshamn kommer att försenas. Vänstern och de borgerliga i stadsdelsfullmäktige ville inte, trots tidigare beslut i stadsdelsfullmäktige den 23 juni 2003, besluta om en årshyra på 7,9 miljoner kronor. Skolan skulle stå klar hösten 2005. Stadsfastigheter behöver beslut för att kunna fortsätta men oppositionen vill först ha garantier från kommunstyrelsen om extra tilldelning för att klara utgifterna till skolan. Socialdemokraterna ville godkänna hyresavtalet och reserverade sig mot förslaget att tillskriva Kommunstyrelsen.

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige fattade också vid sammanträdet bland annat beslut om en sammanhållen utbildningsorganisation i stadsdelen. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning är idag organiserad i två utbildningsområden, ett för Limhamn och ett för Bunkeflo. Stadsdelsfullmäktige har nu beslutat att en sammanhållen utbildningsorganisation skapas under gemensam chef.
Vidare fattades beslut om kultur och fritid samt kansli- och utvecklingsavdelning inklusive Medborgarkontor. Beslutet innebär både personalnedskärningar och sänkt ambitionsnivå.

För fritidsverksamheten innebär beslutet att stadsdelschefen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att överföra driften av idrottsanläggningarna till annan förvaltning eller föreningar inom ramen för anslaget. Organisatorisk underställs fritidsverksamheten, till exempel fritidsgårdarna, individ- och familjeomsorgen och vidare utredning inom fastställd ekonomisk ram. Biblioteks- och kulturverksamheten ska inrymmas inom ramen för anslagsfinansierade medel med biblioteksverksamhet i hela stadsdelen.
Medborgarservicen i Bunkeflostrand och Tygelsjö läggs ner och ambitionsnivån på Medborgarkontoret på Limhamn anpassas till en nivå motsvarande en förstärkt reception.

Minskningen av kostnaderna är angivna utifrån helårsperspektiv (2004 års priser) men effekterna är svårbedömda och avhängiga möjligheterna till omplacering alternativt avveckling av personal. Med dessa åtgärder beräknas en kostnadsminskning med cirka 4 miljoner kronor.

För ytterligare upplysningar kan kontakt tas med stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s), tel 070-548 88 57, eller stadsdelschef Inger Björkqvist, tel 34 63 63.