Skip to main content

Löftet om resurser till Malmöpolisen har inte infriats!

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 15:01 CET

I samband med en våg av grova brott i Malmö för några år sedan bjöd Kommunstyrelsen i Malmö in bland andra Justitieminister Beatrice Ask och Rikspolischefen Bengt Svensson för att diskutera nödvändiga åtgärder för ökad trygghet och säkerhet. Då utlovades en långsiktig ökning av de personella resurserna till Polisområde Malmö, POMA, och en utökad ekonomisk ram motsvarande kostnadsökningarna för bland annat operationerna Alfred och Selma.

Polisen i Malmö har ännu inte fått den utlovade resursökningen och tvingas till besparingar som i sin tur leder till minskad polisiärnärvaro, och sämre möjligheter att arbeta förebyggande. Det skriver Malmö stad i ett brev till justitieminister Beatrice Ask.

Malmö stads förhoppning är att den pågående organisationsförändringen inom polisen leder till att det skapas en finansieringsmodell för polisområdena där personella och ekonomiska resurser tydligt kopplas till regionens behov.

Malmö stad vill också se en överenskommelse liknande den Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, valt att sluta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om statlig delfinansiering av ett krishanteringssystem eftersom skydd och säkerhet vid större kriser är ett statligt åtagande. Samma system skulle kunna införas när det gäller brottsprevention, inte bara för att förtydliga ansvarsförhållandena utan också för att fastställa statens ambitionsnivå. 

– Inför 2014 och 2015 har Malmöpolisen fått besked om fler polisaspiranter, men som det fungerat hittills får polisen inte resurser som täcker kostnaderna. Att inte löftena om mer resurser har uppfyllts är oroväckande eftersom besparingarna som nu måste göras hos Malmöpolisen leder till minskad polisnärvaro, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Samarbetet mellan kommunen och polisen har utvecklats väl de senaste åren och jag är övertygad om att det är en del av förklaringen till att tryggheten i staden har ökat. Men det krävs att alla håller i och ser till att resurserna räcker även för det förebyggande arbetet, och därför utgår jag ifrån att staten infriar sitt löfte, och lyfter fram positionerna i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger hon.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06