Skip to main content

Många flyttar till hemlöshet i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 16:29 CET

Antalet hemlösa i Malmö ökade med 30 procent mellan 2015 och 2016. Många som flyttar till Malmö har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

1740 vuxna personer var hemlösa i Malmö då årets kartläggning gjordes den 3 oktober i år. En ökning med 407 personer (30 procent) jämfört med ett år tidigare. 30 personer var uteliggare (26 personer 2015).

Antalet barn som var hemlösa vid samma tillfälle var 887 – en ökning med 212 barn (31 procent). Barnen ingick i 593 hushåll.

Den sociala hemlösheten, det vill säga personer som har psykisk ohälsa eller missbruksproblematik, omfattade 542 vuxna personer och har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren. Under samma period har Malmös befolkning ökat med 42 000 invånare.

Trenden att den strukturella hemlösheten, personer som enbart saknar bostad, förstärktes ytterligare det senaste året. 1308 (75 procent) av de vuxna ingick i den gruppen.

73 av de hemlösa barnen (8 procent) har föräldrar födda i Sverige. 547 (31 procent) av de hemlösa vuxna är födda i Sverige.

Förutom svårigheterna det innebär för var och en som är hemlös så blir den ekonomiska effekten svår för kommunen. 2013 bodde 221 vuxna på hotell eller hotelliknande boenden. I år bodde 769 vuxna så – en ökning med 548 personer (248 procent), vilket visar sig i att prognosen gällande kommunens kostnader för hemlöshet i år beräknas överskrida budget kraftigt.

Bland stadens nya åtgärder för att bekämpa hemlösheten ingår:

 • Inrättandet av funktionen bostadsgeneral som arbetar med fokus på att rekrytera bostäder och få fram fler bostäder för grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
 • 100 miljoner kronor till stimulanser som bland annat ska minska kommunens kostnader för hemlöshet på sikt.
 • Ökat anslag till bolotsen i budgeten 2017. Målet med bolotsen är att överbrygga mellanrum mellan aktörer, förvaltningar och avdelningar. Ska även stärka stadens dialog med bostadsmarknadens aktörer.
 • 6,5 mkr för att stadsbyggnadskontoret ska öka sin kapacitet för planerings-, bygglovs- och markärenden. Resurser anslås för att påskynda byggprocessen.
 • Förstärkning av stödprogrammet Bostad först med 2 mkr i nästa års budget.
 • Ändrat mål för bostadsbyggande till MKB, från 500 färdigställda per år till ett snitt per år på 750 lägenheter för perioden 2017-2019. Tidigare i år ändrades ägardirektiven till MKB. Bolaget ska ta ett ökat bostadssocialt ansvar.
 • Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att analysera, utreda och föreslå ytterligare insatser för att motverka den snabba kostnadsutvecklingen av hemlösheten.

 • Regeringens förslag om att förenkla bygglovsreglerna för tillfälliga bostäder är också ett välkommet besked för att klara den akuta situationen när nyanlända tas emot.


  – Bostadsbyggandet tar nu fart och måste fortsätta öka. Vi ser också effekten av att personer som flyttar till Malmö genom ebo och liknande kan ha svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden, utan måste vända sig till socialtjänsten. En del av lösningen handlar också om att ändra synen på godtagbar inkomst bland hyresvärdar, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

  – Det byggs rekordmånga bostäder i Malmö och det är viktigt att det höga tempot hålls uppe. Men hemlöshetsproblematiken är komplex och kräver samtidigt att vi förbättrar förutsättningarna för Malmöbor som idag står långt ifrån bostadsmarknaden att bli självförsörjande. För att minska hemlösheten krävs både fler bostäder och fler jobb, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

  För ytterligare information, kontakta:
  Carina Nilsson, kommunalråd, 0702-46 50 38
  Märta Stenevi, kommunalråd, 0732-34 24 82
  Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52

  Bilaga: Presentation av hemlöshetskartläggning 2016