Skip to main content

Mätning av LSS-verksamhet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2011 08:00 CEST

Nu är basmätningen för LSS-verksamheterna klar. Den ligger till grund för uppföljningen av inriktnings- och effektmålen i LSS-planen för Malmö stad. Målen är grunden för att utveckla Malmö stads LSS-verksamheter. Mätningen är ett banbrytande sätt att arbeta med kvalitetsutveckling inom LSS. Den är den första av sitt slag i landet.

För att förbättra kvaliteten inom LSS-verksamheterna har Malmö stad tagit fram en plan. LSS-planens syfte är att förklara de lagar och styrdokument som gäller inom LSS-området, samt att fastställa politiska mål för verksamheten.

- Målet är att öka den enskildes integritet och att stärka brukarna till ett så självständigt liv som möjligt, säger Carina Nilsson, (S) kommunalråd vård och omsorg.

Resultat av basmätningen
Chefer och medarbetare på LSS-bostäder och daglig verksamhet har svarat på en enkät. Resultaten visar att det finns förbättringsområden när det gäller LSS-lagens intentioner om den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet.

På frågan om vilka grupper som har mest inflytande över arbetet svarar majoriteten att personalen har mest inflytande. Chefer anger i större utsträckning än personalen att det är mycket viktigt att brukarna får göra egna val.

Antalet upprättade individuella planer (10 § LSS) är mycket lågt, endast knappt 2 procent av brukarna har individuella planer. Antalet förväntas öka eftersom lagstiftningen ändrades from jan 2011.

Antalet lex Sarah anmälningar för LSS-verksamheterna i Malmö är mycket lågt. Lex Sarah är ett verktyg för att öka kvaliteten och säkerheten inom socialtjänsten.

- Vi har ett stort arbete framför oss att öka förståelsen i samhället om brukarnas rätt att leva självständigt, menar Petra Björne, FoU-koordinator på FoU Malmö vård och omsorg.

Fokusgrupper med brukare
För att ta reda på vad brukarna tycker genomförde en FoU-koordinator och en chef fyra fokusgrupper med brukare. Resultatet skiljer sig åt beroende på vilken typ av funktionsnedsättning brukaren har.

- Det finns ett stort antal engagerade medarbetare. Majoriteten uppger att de trivs på jobbet, och de har även i enkäten lämnat synpunkter på förbättringsarbeten, säger Ingela Kressander, utrednings- och utvecklingssekreterare på stadskontoret.

Vad händer nu?
Mätningen är en grund för kommande års uppföljning av målen i LSS-planen. Den kan även användas som ett verktyg för förvaltningarna att anpassa sina operativa mål och arbetssätt.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog "Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad" den 27 maj 2010. Då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. Effektmålen ska följas upp varje år, och det är därför basmätningen genomfördes.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Läs mer om LSS på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/3206

För ytterligare information kontakta:
Petra Björne, petra.bjorne@malmo.se, 040-34 11 66.
Ingela Kressander, ingela.kressander@malmo.se, 040-34 40 78.