Skip to main content

Malmö anser att godkännande av friskolor ska överföras till kommunerna

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:41 CEST

Ansvaret för godkännande av fristående skolor bör överföras till kommunen. Det skriver kommunstyrelsen i Malmö i ett remissvar på betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet.

Att staten via skolverket idag har ansvar för godkännande försvårar för kommunen att planera omfattning och finansiering av den egna skolverksamheten, framhålle r kommunstyrelsen i sitt svar. Kommunstyrelsen vill också att en särskild utredning får i uppdrag att se över de gällande ramarna för friskolor med konfessionell inriktning, det vill säga religiösa friskolor. I lagförslaget föreslås att de konfessionella friskolorna ska finnas kvar, med hänvisning till Europakonventionens skrivning om att staten ska respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och fil osofiska övertygelse. Men kommunstyrelsen menar att frågan är mer komplex än så. Det kan, skriver man, vara svårt att förena en konfessionell inriktning med skolans uppdrag att all undervisning ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar såsom …individens frihet och integritet.

- Det är alldeles uppenbart att det är en försvårande omständighet för kommunerna, att det är Skolverket som har ansvaret för godkännande av friskolorna, säger kommunalrådet Agneta Erik sson (s). Det är mycket vanskligt för en kommun att planera den egna skolverksamheten, när kommunen inte själv kan vara med och påverka omfattningen av friskolornas verksamhet. Därav följer att det också blir problem med finansieringen, eftersom man aldrig kan göra en riktigt korrekt bedömning av vad skolverksamheten i kommunen kommer att kosta från ett år till annat.
- När det gäller de religiösa friskolorna så får man inte blunda för att det kan finnas inslag i deras verksamhet som strider mo t det som enligt skollagen är skolans uppdrag. Därför menar vi att en särskild utredning är nödvändig för att klara ut vilka regler som ska gälla och i vilken mån man, med tanke på de risker som finns, kan tillåta friskolor med konfessionell inriktning, säger Agneta Eriksson.