Skip to main content

Malmö avvisar ny lärarutbildning "Som att vrida alla klockor tillbaka"

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:51 CEST

 

Malmö avvisar i remissyttrande till regeringen centrala delar i de förslag om ny lärarutbildning som lagts fram av två statliga utredningar.

Enligt förslagen får inriktningen mot förskolan förkortad studietid. Detta innebär, enligt Malmö, en kraftig försämring av nuvarande utbildning vilket leder till att attraktionskraften minskar för studenter att söka sig till förskollärarutbildningen.

Malmö förordar i stället att utbildningen jämställs med övriga lärarutbildningar och får en studietid på fyra år som ger forskarbehörighet och för att kompetensen ska gälla också förskoleklassen.

Malmö avvisar vidare förslaget om en återgång till den gamla stadieindelningen i grundskolan. Denna har ingen pedagogisk grund och försvårar helhetstänkandet för lärandet från förskola till gymnasium. Stadieindelningen minskar flexibiliteten i bemanningen och riskerar att klyftan åter ökar mellan det som förr var lågstadiet och mellanstadiet.

Malmö kommun vill framhålla helhetstanken i nuvarande lärarutbildning genom att lärare kan följa elevens individuella utveckling under en längre period.

Förslaget att det tvärvetenskapliga perspektivet ska tas bort avstyrks.

Vidare framhållas att kunskaper om flerspråkiga barns och elevers lärandeprocess inte är tillräckligt belyst. Även tydliga skrivningar om att alla lärare behöver få utbildning kring svenska som andraspråk saknas.

Malmö menar också att de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna måste utredas mer innan en ny lärarutbildning ska kunna börja.

- Det är oerhört märkligt att vi 2009 står inför en situation där vi i Sverige föreslås vrida alla klockor tillbaka på skolområdet, säger kommunalrådet Agneta Erikssson (S).

- Förslaget om en ny lärarutbildning påminner i stort om gamla tiders lärarutbildning, säger hon.

- Vem tror att dagens barn och unga får en bättre utbildning genom att damma av det som varit? Det är som om sjukvården skulle återgå till gamla mediciner och operationsmetoder, säger Agneta Eriksson. Vem hade accepterat det, säger hon.

Agneta Eriksson menar att Sverige som kunskapsnation knappast lär utvecklas om flera av de förslag som lagts fram av skolminister Jan Björklund blir genomförda.

- Det värsta är nog ändå den totala brist på insikt som tycks råda på utbildningsdepartementet om framtida krav på snabba förändringar och flexibilitet inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, säger Agneta Eriksson.

- Det är anmärkningsvärt att perspektivet om lärande för hållbar utveckling helt saknas i utredningen och detta borde definitivt lyftas fram i en hållbar lärarutbildning. Malmö stad har, med gott resultat, satsat på lärande för hållbar utveckling under mandatperioden, säger kommunstyrelseledamoten Fredrik Fernqvist (MP).

- Förslaget visar tydligt att kvinnodominerat arbete och arbete med små barn, inte ska värderas lika högt som andra läraryrken. Vissa partier i regeringen vill gärna påskina att de verkar för ett mer jämställt samhälle, men när det kommer till kritan visar det sig ändå vara samma gamla värderingar som ligger till grund för deras politik, säger Anneli Philipson (V) kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

- Försämringen av utbildningen, och därmed också statusen på yrket, kommer inte att underlätta rekryteringen av vare sig män eller kvinnor till arbete inom förskolan, säger hon.

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson 040 34 10 19

Fredrik Fernqvist 0733-629206

Anneli Philipson 040 34 10 17

(Ärende 5)