Skip to main content

Malmö efterlyser nationell kampanj för god miljö och hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:41 CEST

En större nationell kampanj som syns och hörs över hela landet bör genomföras snarast möjligt, för att driva på och uppmärksamma det nödvändiga lokala arbetet för god miljö och hållbar utveckling. Det föreslår Malmö kommun i ett remissvar till regeringen.

Malmö kommun ställer sig positiv till samtliga förslag som läggs i betänkandet En hållbar framtid i sikte, vilket har utarbetats av Nationalkommittén för genomförande av Agenda 21 och Habitat, som tillsattes av regeringen för tre år sedan. Malmö stöder bland annat förslaget att det ska bildas ett nationellt forum, fristående från regeringen och som ska fungera som en mötesplats för samverkan i de här frågorna mellan olika samhällsorgan, forskarsamhället samt företrädare för förenings- och näringsliv på nationell, regional och lokal nivå. Malmö vill också att regeringen ska
avsätta särskilda resurser till särskilt intressanta pilot- och utvecklingsprojekt på regional och lokal nivå och att den nuvarande storstadspotiken breddas så att även miljö- och tillväxtfrågorna får en tydlig plats och så att integrationsfrågorna länkas in i miljö- och tillväxtarbetet.

- Malmö kan visa upp en rad exempel på olika framgångsrika pilotprojekt som inte hade kunnat genomföras utan statligt stöd, vilket understryker hur viktigt det är att staten verkligen engagerar sig i och stöd er det regionala och lokala utvecklingsarbetet, säger kommunalrådet Anders Rubin (s), som är ansvarig för boende- och stadsmiljöroteln. Inte minst de satsningar som har gjorts i den nya stadsdelen Västra hamnen och i ekostaden Augustenborg belyser med all önskvärd tydlighet hur långt man kan komma i miljöarbetet om man kan och vågar satsa offensivt.
- När det gäller förslaget att integrera miljö- och tillväxtfrågorna i storstadspolitiken så menar vi att Malmö skulle kunna bli en utmärkt pilotko mmun, säger Anders Rubin. Vi kommer under de närmaste åren att göra en omfattande satsning på ökad välfärd för alla, med särskild inriktning på bland annat arbete, utbildning och boende – och i det arbetet skulle det passa bra att också väva in miljö- och tillväxtpolitiken på ett mer aktivt sätt.