Skip to main content

Malmö förordar samråd

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:06 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö ställer sig bakom förslaget i departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ om att nuvarande bestämmelser i kommunallagen om folkomröstningar i en viss fråga avskaffas.

Fråga om folkomröstning kan idag väckas av minst fem procent av de röstberättigade i en kommun, sedan avgör fullmäktige om folkomröstning ska hållas eller ej. I promemorian föreslås nu i stället att det ska krävas minst tio procent av den röstberättigade delen av befolkning för att väcka fråga om samråd, samt ett godkännande av minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen. Fullmäktige avgör därefter med enkel majoritet vilken form av samråd det ska vara, hearing eller annat offentligt möte, elektroniskt rådslag, utställning med möjlighet att lämna synpunkter eller en folkomröstning. Skulle riksdagen välja att gå i motsatt riktning och besluta om att införa tvingande folkomröstningar så måste kommunernas fullmäktige, enligt Malmös uppfattning, få möjlighet att utlysa nyval.

- Vi menar att det som föreslås i promemorian innebär ett bättre och smidigare sätt att hantera den här typen av frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. En folkomröstning uppfattas ofta som bindande, även om den i princip är rådgivande. Detta kan ge upphov till ökad misstro mot politikerna och politiken i de fall folkomröstningsresultatet inte följs.
- Med andra fo
rmer av samråd öppnas möjligheten till en dialog, där medborgarna kan känna att de faktiskt är med och påverkar de politiska besluten, samtidigt som det blir möjligt att efterhöra åsikterna också hos dem som inte är röstberättigade.
- Om riksdagen väljer att gå en annan väg och besluta om införande av tvingande folkomröstningar måste kommunerna ges möjligheten att utlysa nyval. I annat fall kan det uppstå lägen där ett folkomröstningsresultat gör det omöjligt för kommunen att få en budget i bal ans och där man äventyrar fullmäktiges möjligheter att fatta väl övervägda beslut på andra områden, säger Ilmar Reepalu.