Skip to main content

Malmö kan få Centrum för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:07 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Ett Centrum för hållbar utveckling kan komma att inrättas i anslutning till Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö.

Stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen och gatukontoret har fått kommunstyrelsens uppdrag att gemensamt genomföra en förstudie som närmare klargör förutsättningarna för att inrätta centret.

Centrum för hållbar utveckling är tänkt som ett kunskapsforum och en mötesplats för stadens skolor, förvaltningar och näringsliv när det gäller just ekologi och hållbarhetsfrågor.

Förslaget kommer från Tekniska Museiföreningen i Malmö och såväl kulturnämnden som miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har ställt sig positiva. Som grund för sitt förslag hänvisar föreningen bland annat till de många verksamheter med miljöinriktning som finns i Malmö; naturmuseet inom Malmö museer, arbetet med hållbar stadsutveckling i Västra hamnen, Naturskolan, den pedagogiska anläggningen för vatten i Hyllie vattentorn och de insatser som görs inom ramen för Ekostaden Augustenborg.

Föreningen har presenterat ett skissförslag till en ny byggnad i anslutning till Teknikens och Sjöfartens hus. Den menar också att förutsättningarna är goda för att externa intressenter kan vara med och finansiera projektet och nämner bland andra Region Skåne, VA Syd, Sydvatten, statliga verk och institutioner sam olika företag inom energi-, miljöteknik- och byggsektorn.

En av uppgifterna i förstudien blir att undersöka just möjligheterna till en betydande medverkan av externa intressenter vid finansiering av verksamheten.

- Det här är ett intressant projekt som ligger helt i linje med Malmös arbete med hållbar stadsutveckling och med den miljöprofil som gett Malmö så stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S).

- Nu får vi se vad man kommer fram till i förstudien och när det gäller möjligheterna till extern finansiering och därefter får vi ta ställning till om och i så fall när projektet eventuellt kan genomföras, säger han.

- Vi är mycket nöjda och kommer att följa den fortsatta utredningen om Centrum för Hållbar Utveckling. Att kunna skapa en mötesplats för barn och unga, barnfamiljer kring lärande för hållbar utveckling är spännande. I dessa tider av stora miljöhot är det viktigt att se kunskap och bildning kring miljö och teknik som en möjlighet att skapa en hållbar framtid, säger kommunalrådet för stadsekologi Lari Pitkä-Kangas (MP).

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Lari Pitkä-Kangas 0734 264 481

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 22)