Skip to main content

Malmö stad kräver ersättning för ökade kostnader för personlig assistans - övervältring drabbar utsatt grupp

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 13:36 CET

Staten måste ersätta landets kommuner för den övervältring av kostnader för personlig assistans som skett i och med Försäkringskassans förändrade bedömningar av assistansersättning. Det skriver kommunstyrelsen i Malmö i en skrivelse till regeringen. Man ställer sig också bakom kravet från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att kommunerna bör ersättas omgående.

Försäkringskassans ändrade praxis innebär att personer som tidigare beviljats assistansersättning inte längre gör det och att kommunen betalar för assistanstimmar som Försäkringskassan tidigare finansierade. Det är en övervältring av kostnader som är orimlig och som leder till ett ökat tryck på kommunens verksamheter och ekonomi. Till exempel har handläggningstiderna gällande personlig assistans blivit uppemot sju månader långa. Inte minst leder situationen till osäkerhet och oro hos assistansberättigade, som redan är en utsatt och sårbar grupp i samhället.

För Malmös stads del har åtstramningen resulterat i 60 miljoner kronor i ökade kostnader för 2018 och beräknas kosta ytterligare nästan 70 miljoner kronor under 2019, till följd av ett ökat antal beviljade timmar av avlösarservice enligt LSS, liksom ett ökat behov av korttidsvistelse.

Frågan om assistansersättning är angelägen för Malmö stad och måste hanteras oavsett framtida regeringskonstellation. Det anser såväl kommunstyrelsen som funktionsstödsnämnden, som ställt sig bakom initiativet till skrivelsen.

– I grund och botten handlar det om att garantera varje enskild individ goda levnadsvillkor och att se till att den som är i behov av stöd och hjälp får det. Som situationen ser ut i dag riskerar enskilda individer att komma i kläm, med långa handläggningstider och en oro för sin situation och framtid som följd. Det är orimligt att någon som redan befinner sig i en utsatt situation också ska behöva känna oro och osäkerhet. Vi ser också hur situationen påverkar och är ansträngande för vår verksamhet och ser gärna att kommunerna ersätts omgående, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Människors behov av stöd till goda liv försvinner givetvis inte bara för att Försäkringskassan ändrar praxis och det gör inte deras rättigheter heller. Jag har full förståelse för att en statlig myndighet vill sänka sina kostnader men här handlar det om kostnader som inte försvinner, kostnader som Sveriges kommuner måste ta. Om inte staten ersätter kommunerna för de kostnader staten vältrar över på kommunerna tvingar de fram nedskärningar i kommunens övriga verksamheter eller skattehöjningar. Och det kan knappast vara Försäkringskassans uppgift, säger Nils Karlsson (MP), ordförande i funktionsstödsnämnden.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Nils Karlsson, 0768-70 52 66


Skrivelsen bifogas.


Bifogade filer

PDF-dokument