Skip to main content

Malmö stad missade villkor om förlängning i upphandlingsärende

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 16:00 CEST

Det aktuella ärendet avser bygg- och anläggningsprodukter. I förfrågningsunderlaget som gick ut till anbudsgivare 2011 missade Malmö stad att skriva att det i det tvååriga ramavtal som upphandlingen gällde också skulle ges möjlighet till förlängning. Villkoret om förlängning kom däremot med i avtalet som sedan tecknades. Efter två år har kontraktet, enligt gällande avtal, förlängts.

Konkurrensverket menar att avtalet som tecknades inte föregåtts av upphandling i korrekt ordning och ansöker om upphandlingsskadeavgift hos Förvaltningsrätten för otillåten direktupphandling.

- Avsikten var från början att upphandla ett kontrakt med option om förlängning. Det är olyckliga omständigheter i form av tekniska förutsättningar i det IT-system vi använder för upphandlingsärenden och den mänskliga faktorn kopplat till hög arbetsbelastning som gjort att information om avtalsförlängning inte kommit med i förfrågningsunderlaget utan bara i det tecknade avtalet, säger Gabriella Manieri, upphandlingschef i Malmö stad.

Konkurrensverket ansöker om en upphandlingsskadeavgift på 325 000 kronor hos Förvaltningsrätten i Malmö, som nu ska ta ställning till ansökan.

- Vi vet idag att vi missade att ta med kravet om förlängningsoption i den annonserade förfrågan och beklagar naturligtvis det inträffade. Vi vill dock framhålla att avsikten från början varit att villkora förfrågan med option om avtalsförlängning, något som vi i princip alltid gör i våra upphandlingsärenden.

- Det är viktigt att ställa det inträffade i relation till Malmö stads omfattande inköpsverksamhet. Malmö stad är en av landets största kommuner. Staden har en årlig inköpsvolym om cirka fem miljarder och har ungefär 20 000 anställda. Malmö stad genomför årligen mellan 150-250 upphandlingar, jämte åtskilliga direktupphandlingar. Sammantaget innebär detta alltså att de antal upphandlingar som hanteras av Malmö stad är mycket omfattande, säger Gabriella Manieri.

Kontakt: Gabriella Manieri, upphandlingschef Malmö stad. Tel: 0766-29 97 00

Fakta/
Konkurrensverket utövar tillsyn över de myndigheter som har att följa de EU-direktiv och lagar som gäller för offentlig upphandling. Förvaltningsrätten är den domstol som har i uppgift att döma i ärendet och följaktligen också besluta om eventuell upphandlingsskadeavgift skall dömas ut eller ej.

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppgift att

  • prioritera tillsynsverksamheten och särskilt uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse
  • redovisa om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv offentlig upphandling och hur det i så fall tar sig uttryck
  • följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen både nationellt och internationellt
  • informera om offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser och arbeta för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.