Skip to main content

Malmö stad och MFF vill arbeta gemensamt för nyanlända elevers inkludering

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:45 CEST

”Hållbar social integration och inkludering för nyanlända elever” är namnet på det projekt som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med Malmö FF har bestämt sig att söka pengar för.

Projektet vänder sig till elever på Malmös kommunala gymnasieskolor som varit i Sverige fem år eller mindre och har som syfte att få ensamkommande och nyanlända elever att känna sig inkluderade. Många av dem lever ofta ensamt och isolerat och mår dåligt både psykiskt och fysiskt, men vänder sig sällan till någon för att få hjälp. Det kan bero på språkliga svårigheter men också på okunskap om hur samhället fungerar och om vilket stöd eller hjälp som kan fås. 

Behovet av integrering och inkludering av nyanlända är välkänt och många insatser görs redan, men insatserna kan vara svåra att överblicka och det finns en risk att inte alla integrationsfrämjande aktiviteter når ända fram, och att de inte når alla. Genom att nu samla insatserna i samma nätverk får man den önskade överblicken.

– Projektets syfte är att öka nyanländas delaktighet och inflytande. Vi ska skapa en kunskapsallians där företrädare för skolan, civilsamhället, kulturlivet och högskola ingår. Målsättningen är att eleverna i målgruppen ska komma i kontakt med samhället utanför skolan och med det också hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Det handlar om möten, förhållningssätt och värderingar på olika arenor. Här är MFF en given samarbetspartner med sitt engagemang och tydliga ställningstagande i integrationsprocesser, säger Andreas Schönström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Det är oerhört viktigt att nyanlända ungdomar känner sig delaktiga i det svenska samhället och får möjligheter att förverkliga sina ambitioner i sitt nya land. Projektet kommer att bidra till att de nyanlända eleverna får större glädje i sin vardag, guidning i var de kan få stöd i samhället och bättre förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Jag ser fram emot samarbetet med Malmö FF och de positiva lärdomar från projektet som vi kan tillvarata säger Bassem Nasr (MP), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Det här är en extremt viktig satsning som kommer ge många positiva effekter, inte enbart för ungdomarna själva utan också för samhället i stort. Genom att bli en del av nya sammanhang och gemenskaper skapar vi tillsammans förutsättningar för att öppnar nya vägar för delaktighet säger Ola Nilsson (V), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Bassem Nasr, 0762-64 45 35

Ola Nilsson, 0707-14 38 46