Skip to main content

Malmö understryker behovet av en nationell storstadspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:43 CEST

I ett remissvar på rapporten En modern nationell storstadspolitik, som utarbetats av Region- och Trafikplanekontoret (RTK) inom Stockholms läns landsting, skriver kommunstyrelsen i Malmö att det behövs en nationell storstadspolitik och att en sådan är viktig både för Sverige och för Skåne.

Storstadsregionerna har en viktig roll som tillväxtmotorer och s om arenor för förnyelse av kunskap och idéer och de får allt större betydelse för den nationella utvecklingen, skriver kommunstyrelsen, samtidigt som den betonar att storstäderna också har särskilda svårigheter. Bland annat är segregationen stark på många håll. Storstädernas problem och möjligheter är specifika och kan inte fullt ut hanteras med de metoder som används generellt för landet idag. En nationell storstadspolitik måste ta vara på möjligheterna i samtliga tre storstadsregioner och hä r måste Öresundsregionen tydligt lyftas fram som en stark transnationell nordisk storstadsregion med en stor utvecklingspotential!

- Vi ser en lång rad områden inom vilka det skulle vara mycket betydelsefullt att forma en nationell storstadspolitik, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Dels med inriktning på att lösa de speciella problem som finns i storstadsområdena, men framför allt för att vi ska kunna ta vara på alla de möjligheter som storstadsregioner na erbjuder. Det finns en enorm utvecklingspotential just i de här områdena som rätt utnyttjad kan bli till stor nytta för utvecklingen i hela landet.
- Vi pekar i vårt remissvar på alla de goda förutsättningar som finns i Malmöregionen och i Öresundsregionen. Men vi lyfter också fram de problem som måste lösas om regionens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut.
- Malmö har ett dubbelt åtagande som, om vi klarar det, kommer att betyda väldigt mycket positivt för Malmöregionens framtid och därmed också för den nationella utvecklingen. Därför är det av stort nationellt intresse att Malmö får stöd för att klara den avgörande utmaning som det dubbla åtagandet innebär.
- Detta är, som jag framhållit många gånger, en ödesfråga för Malmö. Den positiva utvecklingen får inte avmattas eller avstanna, eftersom Malmö då riskerar att hamna i en negativ spiral som kan bli oerhört svår att komma ur, säger Ilmar Reepalu.