Skip to main content

Malmö vill stärka allmännyttan och är positiv till kooperativa hyresrätter

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:09 CEST

Det är angeläget att förstärka kommunernas förutsättningar att samverka så att bostadsbeståndet med hyresrätter inom allmännyttan kan bibehållas och även utökas. Det skriver kommunstyrelsen i Malmö i ett yttrande till regeringen över utredningsbetänkandet Om allmännyttan säljs.

Malmö ställer sig också positiv till att förstärka inflyt
andet av kooperativa hyresrätter före bostadsrättsföreningar vid eventuella överlåtelser av kommunala bostadsföretag. Den kooperativa hyresrätten kan fungera som ett viktigt komplement till de befintliga upplåtelseformerna, inte minst i Malmös centrala delar, framhåller kommunstyrelsen. Ur ett boendeperspektiv ger dessutom de kooperativa hyresrätten goda förutsättningar för ökad delaktighet och större social gemenskap för de boende.

Malmö pekar inledningsvis på att bostaden, och då särskilt hyresrätten, är en viktig faktor för att generera rörlighet inom en storstads- och tillväxtregion och att den kooperativa hyresrätten därvidlag kan bidra till att bibehålla en sådan rörlighet. Man framhåller också att utvecklingen av bosättnings- och resemönstren i Skåne visar på en regionförstoring och att rörligheten har blivit större med ett ökat avstånd mellan bostad och arbetsplats. Detta innebär i sin tur ett större behov av kommunal samverkan kring bostadsförsörjningen.

- Under förra mandatperioden sålde den dåvarande borgerliga majoriteten i Stockholm ut allmännyttan i rasande takt, säger kommunalrådet Anders Rubin (s) i en kommentar. Bredvid skedde samtidigt en omvandling av även privata hyresrätter till bostadsrätter. Både hyresrätten och allmännyttan, som har en central roll i en social bostadspolitik, försvagades på detta sätt kraftigt. I Malmö finns givetvis inga planer på att sälja ut allmännyttan, så förslagen i den delen har därför liten betydelse för Malmö. Men vi tycker ändå att det finns skäl för riksdagen att slå vakt om hyresrätten och allmännyttan även i centrum. Ett sätt att göra detta kan vara att stödja kooperativa hyresrätter och därför menar vi att den upplåtelseformen ska få bättre förutsättningar att etablera sig i framtiden.