Skip to main content

Malmös Budget 2011: Jobb, social hållbarhet och grön omställning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 12:38 CET

Malmö 2010 11 23

I dag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stadshuset Malmö stads budget för 2011.

Huvudinriktningen är jobb, social hållbarhet och grön omställning och budgetarbetet har pågått sedan valet i september.

Den preliminära budgeten som lades fram i juni byggde på en rödgrön regering, som lovade väsentligt bättre förutsättningar för kommunerna.

Men eftersom alliansen vann riksdagsvalet har Malmös majoritet varit tvungen att räkna om sin budget och stryka delar där man inte längre kan vänta sig statlig finansiering.

Tack vare att skatteintäkterna ökat mer än beräknat kommer man dock att kunna behålla skatten oförändrad på 20:84, kompensera verksamheterna för befolkningsutvecklingen samt för pris- och löneökningar.

Fler jobb ska skapas genom att man förbättrar för företagen och med rejäla satsningar på infrastruktur. Särskilt viktigt är att öka ungas möjligheter att få jobb. De ökade skatteintäkterna möjliggör också att man kan fortsätta en del av de extrasatsningar mot ungdomsarbetslöshet som genomförs 2010.

Den sociala hållbarheten är en grundpelare. Den nystartade Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, som ska ta fram strategier för att utjämna hälsoklyftorna, lyfts in i budgeten. Samma sak sker med områdesprogrammen, där Kirseberg dessutom kommer till. Särskilda trygghetssatsningar ska nå ungdomar i utsatta stadsdelar.

Den extra skolsatsningen om 24 miljoner kronor årligen stöps om för att få maximal effekt på skolresultaten och man fortsätter upprustningen av skolgårdar. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser och där är det viktigt att utbyggnaden inte sker på bekostnad av förskolans kvalitet. De rödgröna vill även ha mer jämställda fritidsaktiviteter, som ska nå fler barn.

Många av Malmö stads medarbetare upplever att deras arbetssituation har blivit tyngre i lågkonjunkturen, det gäller inte minst i Individ- och Familjeomsorgen där antalet ärenden ökat kraftigt som en följd av alliansregeringens försämringar av a-kassa och sjukförsäkring. S, V och MP vill förstärka myndighetsutövningen, lyfter fram vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete, och vill säkerställa att alla medarbetare känner till sin lagstadgade meddelarfrihet.

Malmö är en av världens främsta städer på miljöområdet och ska så förbli. Det handlar om att påskynda spårvägsutbyggnaden, påbörja renoveringen av bostäder i 60- och 70-talsområdena, ställa om till hållbar energi och utveckla nya naturområden. Utbyggnaden av Norra Hamnen ger inte bara tusentals nya jobb utan blir en grundbult i ett miljövänligt transportsystem.

Trafikfrågornas betydelse växer snabbt i Malmö och tekniska nämnden får nu i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudgeten och då prioritera investeringar som rör gång-, cykel och kollektivtrafik.

– Vi måste minska klyftorna i Malmö. Det viktigaste är då att se till att Malmöbor kan få ett arbete och därmed också kan komma in på bostadsmarknaden. Men vi måste också förstärka och förbättra där levnadsvillkoren är sämst. Det handlar om skolor och skolresultat, trygghet och minskade hälsoklyftor, säger Ilmar Reepalu (S).

– Även regeringen säger nu att man är bekymrad över de växande klyftorna. Men man har inte ändrat ett enda dugg i sin politik, tvärtom minskar man resurserna till kommun- och landstingssektorn samtidigt som vi nu går in i det svåraste året för vår sektor, där krisen från 2009 får fullt genomslag på ekonomin. Det gör mig mycket bekymrad, säger Ilmar Reepalu (S).

– Denna budget visar att det även i ett kärvt ekonomiskt läge går att bedriva en solidarisk fördelningspolitik i kommunen. Här finns ett antal satsningar som gynnar de Malmöbor som har det svårast. Vi har beslutat att tillsätta en kommission för ett socialt hållbart Malmö. Dessutom är vi konkreta med att stödja Malmös fattigaste barnfamiljer genom de 10 miljoner vi satsar på sänka förskoletaxan för de med lägst inkomster. I denna grupp finns många ensamstående föräldrar med barn som lever under pressade förhållanden, säger Anders Skans (V).

– Vi kommer nu att kraftfullt arbeta för att alla förvaltningar ska arbeta med ett jämställdhetsperspektiv, genom vårt engagemang i den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Malmö ska bli ledande i jämställdhet, säger Anders Skans (V).


– Vi har lagt fram en tydlig rödgrön budget där de gröna delarna fortsätter att förstärkas. Vi är övertygade om att Malmö som hållbar stad fortsätter att utvecklas ännu mer, säger Fredrik Fernqvist (MP).

– I konkreta handlingar som arbeten för ungdomar, sociala områdesprogram, gröna skolgårdar, satsningar på ungdomskultur, grön rehabilitering och satsningar på bostäder och byggande  har vi visat hur vi kopplar samman social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Fredrik Fernqvist (MP).

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Anders Skans, 0709-13 06 12

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06