Skip to main content

Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 11:00 CET

Årets miljöredovisning visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande är dock bara två av Malmö stads 19 delmål gröna. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020.

I dag, den 13 februari, presenteras Malmö stads miljöredovisning 2018 på Miljölägeskonferensen. Miljöredovisningen följer upp hur långt vi har kommit i arbetet med Malmös fyra miljömål.

De fyra målen innehåller 19 delområden, varav bara två stycken är gröna och sannolikt kommer att uppfyllas till 2020. Ett delmål som ansågs osannolikt att nå förra året, minskade utsläpp, har till i år blivit gult och anses därmed möjligt att kunna uppnå. Målet lyder att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

- Det är glädjande att utsläppen i vår stad minskar och att arbetet går framåt. Även om våra lokala utsläpp i Malmö minskar står vi i för stora globala växthusgasutsläpp med vår konsumtion och vårt resande. Vi måste helt enkelt handla mindre, bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och prioritera tåg framför flyg, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Illustration över skillnaden mellan de senaste årens utsläpp av koldioxid i Malmö jämfört med målnivån år 2020.

Fyra av Miljöredovisningens delmål är röda, det vill säga att det är osannolikt att vi når dem i tid. Resterande 13 delområden är gula och möjliga att uppnå.

- Det är inte omöjligt för oss att nå målen men det kräver att vi måste göra mer på nästan alla områden och bli bättre på att samarbeta över hela organisationen. Alla stadens nämnder och styrelser har ett stort gemensamt ansvar för att fullfölja åtgärderna som hör till miljöprogrammet, säger Rebecka Persson.

Bakgrund

Malmö stads miljöredovisning för år 2018 presenteras på konferensen Miljöläget i Malmö som arrangeras den 13 februari på Malmömässan. Den årligt återkommande konferensen har blivit en viktig samlingspunkt för miljö- och hållbarhetsarbetet inom staden. Till årets konferens är rekordmånga, drygt 300, personer anmälda. Miljöredovisningen kan läsas i sin helhet på www.malmo.se/miljoredovisning.

Fakta om Malmös fyra miljömål

-Sveriges klimatsmartaste stad
År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

-Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

-Naturtillgångar brukas hållbart
Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

-I Malmö är det lätt att göra rätt
År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.

De fyra miljömålens utveckling (med sina delområden) åren 2015-2018. För teckenförklaring, se nedan.


Kontakt

Rebecka Persson, miljödirektör, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 14, 0729-769715, rebecka.n.persson@malmo.se

Henric Nilsson, enhetschef Miljöövervakning och analys, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 59, 0706-94 20 37, henric.nilsson@malmo.se

Pressmeddelandet har skickats av Marc Malmqvist, kommunikatör miljöförvaltningen Malmö stad, 0708-311 589, marc.malmqvist@malmo.se