Skip to main content

Malmös miljömål nås inte i tid

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 11:00 CET

I Malmö stads miljöredovisning för 2015 konstateras att det blir svårt att nå Malmös miljömål till målåret 2020. Energianvändningen och koldioxidutsläppen har ökat sedan 2000, medan sopmängderna planat ut och luftkvaliteten visat positiva tecken. Malmös befolkning har och kommer att öka kraftigt, ska vi nå miljömålen i tid krävs högre tempo.

Samtliga fyra övergripande miljömål för Malmö ser endast ut att kunna uppnås till viss del till år 2020. Trenden inom de flesta delområden är övervägande positiv men samtidigt sker inte förändringen i den takt som skulle behövas för att uppnå målen inom utsatt tid. När det gäller klimatmålet att minska utsläppen med 40 procent räknat från 1990 ser det ut att nås först år 2029 i nuvarande tempo.

- Miljömålen finns för att försäkra Malmöborna om en hälsosam och god stad. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå något av våra miljömål i tid. Trenden har synts under ett par års tid och vi i Malmö stad är medvetna om att fler åtgärder behövs. För att målen ska kunna nås måste vi exempelvis få till en ökad utbyggnad av förnybar energiproduktion såsom vindkraft och biogas. Vi behöver ta oss i kragen och se hur vi kan jobba annorlunda för att komma vidare, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall.

Per Malmöbo minskar energianvändningen, koldioxidutsläppen och restavfallet. Men Malmös befolkning har ökat snabbt de senaste åren och kommer att fortsätta öka vilket gör att de totala målen blir svåra att nå med nuvarande utveckling. Trafikens påverkan på luftkvalitet och buller är avgörande, och den positiva utvecklingen som har funnits på dessa områden riskerar att brytas med fler människor på samma yta.

Bakgrund

Miljöredovisning 2015 presenteras på konferensen Miljöläget i Malmö som arrangeras den 17 februari. Den årligt återkommande konferensen har blivit en populär samlingspunkt för Malmö stads miljöarbete och har idag 140 anmälda samt några namn på väntelistan. Malmö stads miljöredovisning kan läsas i sin helhet på www.malmo.se/miljoredovisning

Fakta

Några intressanta exempel på nyckeltal för Malmö är:

Nyckeltal År 1990 År 2000 År 2014 Enhet
Koldioxidutsläpp 1455 1319 1605 kton CO2/år
Energianvändning 6992 6737 7259* GWh/år (*2013)
Restavfall Saknas 69197 70541 ton/år
Kvävedioxidhalt 21,3 22,8 15,1 mikrogram/m3

Se mer detaljerad statistik och grafer i miljöbarometern: www.malmo.se/miljobarometern

Kontakt:

Kerstin Åkerwall, miljödirektör, miljöförvaltningen, Malmö stad. 040-342014, 0708-818007, kerstin.akerwall@malmo.se

Henric Nilsson, enhetschef Miljöövervakning och analys, Avdelningen för stadsutveckling och klimat, miljöförvaltningen Malmö stad. 040-342059, 0706-942037, Henric.Nilsson@malmo.se


Utsänt av: 

Daniel Skog, kommunikatör, miljöförvaltningen, Malmö stad
0709-342086, daniel.skog@malmo.se