Skip to main content

Marknaden föreslås driva utveckling av laddstolpar för bilar i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 15:40 CEST

Efterfrågan på laddstolpar för bilar ökar. Tekniska nämnden i Malmö stad föreslår nu hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan kommun och marknad.

Elektrifieringen av fordonsflottan i Sverige går allt fortare. Malmö stad är positiv till fler elbilar och laddplatser i staden. Det är bra för vår gemensamma stadsmiljö om äldre bilar med sämre miljöprestanda byts ut mot nyare eldrivna bilar. 

– Förändringen av hur vi transporterar oss har bara börjat. De mest hållbara sätten är fortfarande att gå, cykla eller åka kollektivt. För dem som inte klarar sig med det ska vi göra det lättare att välja eldrivna fordon. Den här policyn visar hur staden kan medverka till att det alltid är nära till en laddningsplats. Nu hoppas jag att vi snart får se bilpooler med eldrivna bilar i staden, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden

– Malmö har högt uppsatta klimatmål, och ska vara Sveriges klimatsmartaste stad. Men Malmö ska också vara en grön och trivsam stad. Med fler elfordon slår vi två flugor i en smäll, och får både lägre klimatpåverkan och tystare trafik. Policyn för publika laddstolpar, som drivs i privat regi, är en förutsättning för ett grönare och trivsammare Malmö, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Laddplatser etableras idag successivt runt om i Malmö eftersom marknaden märker en efterfrågan. I förslaget till Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö tydliggörs utgångspunkterna för Malmö stads ansvar i förhållande till marknadens utveckling av laddinfrastruktur för elbilar.

– Det finns en likhet mellan laddstolpar för bilar och kommersiella tankstationer för andra drivmedel. Därför sägs i förslaget att kommunen i första hand ska ha en opartiskt stödjande roll av marknadens arbete, säger Max Hanander, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

I förslaget till policy står bland annat också att läsa om att laddstolparna i huvudsak ska finnas i parkeringshus och på privat kvartersmark – inte på allmän platsmark. Detta därför att allmän plats enligt plan- och bygglagen ska användas för gemensamma behov. Vidare finns också juridiska och trafikregleringsmässiga oklarheter och komplikationer för elbilsladdning på stadens allmänna platsmark. Däremot kan det komma att placeras laddstolpar på kommunens kvartersmark intill exempelvis besöksanläggningar och skolor. Men även på dessa platser kommer utgångspunkten vara att marknadens aktörer etablerar, äger och förvaltar stolparna.

Tekniska nämnden föreslår genom sitt beslut kommunfullmäktige att anta policyn.

Fakta – från uppdrag till remiss

I kommunfullmäktiges budgetskrivelse inför 2017 gavs tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjliga insatser som kan påskynda arbetet med en heltäckande laddinfrastruktur i Malmö. Under senhösten 2016 hade också tekniska nämnden tagit beslut om att ge dåvarande gatukontoret i uppdrag att ta fram förslag på kommunala riktlinjer för publika laddplatser.

Kontakt

Max Hanander, projektledare fastighets- och gatukontoret, 0709-34 14 33, max.hanander@malmo.se

Daniel Stjernfeldt, kommunikatör fastighets- och gatukontoret, 0709-34 21 80, daniel.stjernfeldt@malmo.se

Andreas Schönström (S), ordförande tekniska nämnden, 0701-89 36 31, andreas.schonstrom@malmo.se

Håkan Linné (L) vice ordförande tekniska nämnden, Malmö stad, 0701-893631, per-hakan.linne@malmo.se