Skip to main content

Mer plats för lek och fritid i Elinegård, Limhamn

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 16:31 CEST

Nu börjar snart arbetet med att utveckla grönområdena vid det nya bostadsområdet Elinegård, öster om kalkbrottet och söder om Annetorpsvägen i Limhamn. Gammal odlingsmark och odlingsträdgårdar blir till parker, lekplatser och hundrastplatser.

-Två hus byggs just nu i Elinegård och byggnationen ska fortsätta under flera år framöver. För att möta de boendes behov av rekreation och lek, och för att området ska ge ett mer färdigt intryck för intressenter börjar vi nu arbetet med de parker och grönområden som ingår i detaljplanen, säger Milan Obradovic (S), ordförande i tekniska nämnden.

I detaljplanen ingår parker och naturområden med total area av cirka 100 000 m2. Det blir grönytor, lekplatser, hundrastplats, gång- och cykelvägar. Längs hela kalkbrottskanten skapas ett rekreationsstråk, kalkbrottsstråket, som är cirka 50 meter brett. I parkerna och grönområdena kommer viktiga gång- och cykelstråk till skolorna att byggas.

- De biologiska kvalitéerna och naturupplevelserna för boende och besökare bevaras, samtidigt som vi skapar nya gröna områden med plats för lek, sport och fritid i Elinegård, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Arbetena påbörjas 2017 och ska ske etappvis i fyra år framöver. Arbetet görs av Elingegård utveckling AB som ägs av NCC och Ikano, tillsammans med Malmö stads gatukontor och fastighetskontor. Kostnaderna delas mellan parterna.

Kontakt:

Milan Obradovic, 0708-41 72 37
Anders Törnblad, 0709-79 77 38
Karolin Högberg, politisk sekreterare (S) 0708- 13 24 54