Skip to main content

När snön och halkan kommer…

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:06 CET

När första snön eller rejäla halkan kommer ställs det många frågor om hur vinter­beredskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

För Gatukontoret började vinterberedskapen i år den 30 oktober. Då aktiverades en jourgrupp, som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väder­stationer, för att genast kunna ta ett nödvändigt beslut om att sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Gatukontoret har vinterberedskap till den 16 april.

Så här är prioriteringen
Gatukontoret har som mål att huvudvägnätet i Malmö stad skall vara halkfritt under vinterperioden. I huvudvägnätet ingår körbanor och gång- och cykelbanor.

P1 – Den första prioriteringen:
Här ingår:

 • Huvudvägnät för gång- och cykelbanor
 • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (t ex pendlartrafik) eller under hela dygnet.
 • Vägar för viktiga samhällsfunktioner, som räddningstjänst, polis, sjukhus och hamnområden.
 • Vägar som används av kollektivtrafiken.
 • Infartsvägar till större områden, t ex  industriområden och köpcentra.

P2 - Den andra prioriteringen:
Här ingår:

 • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.

P3 - Den tredje prioriteringen:
Här ingår:

 • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, t ex villagator.

Först snöröjs och halkbekämpas de som har första prioritet. När de inledande prioriteringarna är halkfria, så påbörjas de efterföljande prioriteringar. Det betyder, att om det snöar ihållande och intensivt, kan man behöva köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 2 sätts igång.

Till viss del sköts halkbekämpning och snöröjning också för hand på trånga platser vid trappor, busshållplatser mm. 

Gatukontoret ansvarar för kommunala körbanor

Gatukontoret ansvarar för snö- och halkbekämpningen på kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. Gatukontoret bevakar läget, planerar åtgärder, och beställer genom­förandet av sina entreprenörer, som för närvarande är Kommunteknik och Svevia.

Trottoarer svarar fastighetsägarna för

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus, och det gäller också för andra ytor för gående, även om de inte kallas för trottoarer. Det säger stadgan om renhållning av gångbana.

Fastighetsägaren är också skyldig att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ner från taken. Självklart svarar fastighetsägaren även för privata, enskilda vägar.

Gatukontorets kundservice 020-34 45 00 får många samtal om snö och halka, som egentligen enskilda fastighetsägare ansvarar för.

Snön och halkan kostar 16 miljoner kronor – ett normalår

Varje säsong kostar snön och halkan Malmö stad omkring 16 miljoner kronor. Men då är det inte inräknat så mycket snöröjning, utan detta är en budget dimensionerad för halka och enstaka snöfall ett normalår. Ett enda dygns snö kostar 700 000 kronor att röja bort – om snön kommer på en vardag.

Medel mot halkan

Gatukontoret bekämpar halkan med salt och saltlösning, utom på parkgångar och känsliga cykelvägar, där singel används.

Många av fordonen som används utrustas nu med värmekameror, som styr hur mycket salt som behöver användas. Kamerorna läser kontinuerligt av temperaturen på marken och beräknar precis hur mycket saltlösning som behöver sprutas ut.  På så vis minskas den använda saltmängden avsevärt jämfört med om denna utrustning inte hade använts.

Vi söker hela tiden nya och mer miljövänliga lösningar. T ex provas i liten skala användningen av krossade snäckskal.

Kundservice och Malmö stads hemsida ger svar

Gatukontorets kundservice, 020-34 45 00, tar emot frågor och felanmälningar och lotsar rätt. Det går också bra att gå direkt till www.malmo.se/kundservice/gk och där lämna sina synpunkter och frågor.

På Malmö stads hemsida finns det mycket att läsa om snö, is och vinterväghållning – gå rakt in på www.malmo.se/vinter. Här får man också tips om var man kan åka skridskor!


NÅGRA GODA VINTERRÅD

 • Behöver du skrapa rutan? Det är ett första tecken på halka.
 • Öka dina chanser! Anpassa farten till väglaget, håll rejäla avstånd och sakta in tidigare framför övergångsställen.
 • Tänk på barnen. De både ser och hör trafiken sämre än de flesta vuxna – och snön dämpar dessutom ljud.
 • Parkera rätt. En felparkerad bil kan resultera i bristande snöröjning. Och p-böter.
 • Gör dig beredd. Utrusta dig själv och ditt fordon efter väder och årstid.

Ytterligare upplysningar (kontakt för media)

- Erik Larsson, Gatukontoret, tel 040-34 13 87, 0709-34 13 87.  
Han är verksamhetsansvarig för Malmö stads vinterväghållning. Genom honom kan media också få kontakt med andra nyckelpersoner i vinterväghållningen i Malmö. (sjuk 091217)

- Richard Jönsson, gatukontoret, tel 040-3413 79, 0708-34 13 79.
Han är enhetschef för enheten gata och park på gatukontoret, där ansvaret för vinterväghållningen ligger.

Bifogade filer

Word-dokument