Skip to main content

Nya arbetssätt krävs med Malmös kraftiga befolkningsökning

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 15:33 CET

Under de närmaste åren väntas Malmös befolkning öka exceptionellt, mer än någon gång i stadens moderna historia. För att möta befolkningsökningen tar Malmö stads kommunledning och förvaltningar ett samlat grepp med nya, gemensamma lösningar.


De senaste 10 åren har Malmö växt med i genomsnitt 5 000 invånare per år. Med anledning av den snabba tillströmningen av människor på flykt, har Malmö stad låtit ta fram en ny befolkningsprognos.

Den tidigare prognosen för åren 2016-2019 skrivs nu upp med 62 %, motsvarande ytterligare 3100 nya invånare per år. Det betyder att Malmös befolkning totalt beräknas öka med i snitt 8250 personer per år 2016-2019.

Malmö tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet i Sverige, och ska så göra. Samtidigt är det nödvändigt att alla kommuner tar sitt ansvar. Därför måste en tvingande lagstiftning om att samtliga Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar komma på plats så snabbt som möjligt. Vi vill också se ett reformerat system för eget boende och kraftfulla, uthålliga statliga investeringar.

Den starka befolkningstillväxten får stor påverkan på den kommunala servicen, på sysselsättningen i Malmö, på behovet av nya bostäder och på stadens långsiktiga ekonomi.

Att fler väljer att bosätta sig i Malmö är positivt och innebär många möjligheter att förstärka Malmös roll som tillväxt- och utvecklingsmotor för södra Sverige.

Kommunledningen är fast besluten om att klara utmaningarna. Den dramatiska ökningen av ensamkommande barn det här året visar att vi kan ställa om snabbt. För lyckat resultat även på andra områden krävs nya lösningar.

Malmö ska vara ett föredöme för hur Sverige hanterar situationen med många nya invånare på kort tid.

Redan har stora, globala företag som Ikea och IBM visat att Malmöbornas olika bakgrund är en konkurrensfördel för staden. Vårt hårda arbete med att få fler att se samma möjligheter fortsätter. Staden ska fortsätta att växa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Malmös åtgärder med anledning av den nya befolkningsprognosen:

 • En särskild politisk ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium och beredningsansvariga kommunalråd bildas för att analysera, utvärdera och ta fram förslag på hur utmaningarna kan mötas på bästa sätt.
 • Malmö stads förvaltningar får idag uppdragen att:
  1. Beskriv hur befolkningsökningen påverkar verksamheten.
  2. Gör en analys av de kortsiktiga och långsiktiga behoven för att klara stadens välfärdsåtagande.
  3. Planera för förändring.

 • Malmös krav till staten:
 • Systemet med eget boende måste omedelbart göras om. Staten bör ta ansvar om det egna boendet inte fungerar.
 • För att klara den nödvändiga utbyggnaden av förskolor och skolor krävs särskilt statsstöd för sådana investeringar.
 • Kommunerna måste få full kostnadstäckning för asylsökandes skolgång.
 • Rikta mer av investeringsstödet för bostadsbyggande till städer som växer mest.
 • Produktionstiden för bostäder måste kortas. Förenkla regelsystemet väsentligt.
 • Tillgången på lärare och förskolelärare måste säkras.
 • Bilagor: Ny befolkningsprognos 2016-2019 och Kompletterande bakgrund.

  För ytterligare information, kontakta:

  Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, 0735-79 97 01
  Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52