Skip to main content

Nya bostadsmål för ett växande Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:47 CET

Fler bostäder på kortare tid än tidigare – utan att äventyra kvaliteten och inriktningen för stadens utbyggnad. Det är utgångspunkten i arbetet med att revidera översiktsplanen som nu drar igång.

Stadsbyggnadsnämnen begärde på torsdagen ett uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Översiktsplan för Malmö, samt att i planen inarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen med nya bostadspolitiska mål för Malmö stad. Översiktsplanen och målen revideras varje mandatperiod, men mot bakgrund av ökningen i befolkningstillväxten kommer en mer genomgripande översyn att krävas denna gång.

I gällande översiktsplan finns kapacitet att bygga drygt 50 000 bostäder, vilket schablonmässigt motsvarar 100 000 invånare. Den reviderade planen bör blicka fram till år 2040 och ta höjd för en befolkningsökning i storleksordningen 160 000 nya invånare. Det innebär 80 000 nya bostäder men också plats för fler arbetsplatser, fler parker och mer samhällsservice. 

Staden ska växa i huvudsak inåt genom omvandling av tidigare industriområden och förtätning inom befintlig stadsstruktur. Det kan exempelvis innebära förslag på ytterligare omvandling av existerande verksamhets- och hamnområden, nya utbyggnadsområden i stationsnära lägen eller andra platser i stadens utkanter som kan förses med högvärdig kollektivtrafik.

Översiktsplanens tre huvudperspektiv ska gälla även fortsättningsvis: Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning samt en kulturell och demokratisk arena. Kvantitet i byggandet behöver inte och ska inte betyda sämre kvalitet. Malmö ska även fortsatt ha en hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet och miljöhänsyn.


– Vi ska stretcha de planer vi har och hitta nya förtätningsmöjligheter. Men den avgörande frågan handlar om att öka takten i byggandet, att skapa incitament och bättre underlag för investeringsbeslut för marknadens aktörer. Den snabba befolkningstillväxten är en utmaning, men den ger oss också en fantastisk möjlighet att bygga Malmö till en klimatvänlig och resurssnål stad som bäst rustar oss för framtiden, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt, säger Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmö är en väldigt attraktiv stad att bo i, och växer snabbare än vi tidigare räknat med. Nu behöver vi öka takten på bostadsbyggandet så Malmö är lika attraktivt i framtiden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


För mer information kontakta
Karolina Skog 0734-26 44 64
Sofia Hedén 0703-56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57

(Ärende 16)