Skip to main content

Nyhamnen blir en tät, grön och urban stadsdel

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 10:03 CET

Nyhamnen är Malmös nästa utbyggnadsområde med stor potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel. Malmös stadskärna kan växa och på sikt kan höghastighetståg och Öresundsmetron ytterligare stärka tillgängligheten till området. Första etappen är klar i den nya översiktsplanen och nu har allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.

- Nyhamnen kommer att bli en viktig testbädd för centrala frågor inom hållbar stadsutveckling; täthet kopplat till god livsmiljö, resursanvändning i relation till FN:s 17 nya globala utvecklingsmål och Malmökommissionens mål i praktiskt genomförande från start. Nyhamnen kommer att symbolisera nästa fas i Malmös utveckling till den hållbara staden, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör.

Fullt utbyggt kommer Nyhamnen rymma runt 6 000 nya bostäder och 13 000 arbetsplatser i en till stora delar tät och urban miljö. Nyhamnens centrala läge vid vattnet, hamnmiljöerna och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är områdets största tillgångar som både tas tillvara och vidareutvecklas i planen. I tillägg får Nyhamnen nya parker och grönytor, som idag är en brist i området.

- Omvandlingen av Nyhamnen är en viktig del i att utvidga Malmös centrala delar och erbjuda nya attraktiva stadsmiljöer för företagsetableringar och bostadsbyggande. Med närhet till kommunikationer, service, boende och arbete finns alla förutsättningar för en modern och hållbar livsstil, säger Lars Böhme, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Större fysiska förändringar
Planförslaget innehåller några större fysiska förändringar av området. Nyhamnsbassängens sydöstra del får en mindre utfyllnad och i Nyhamnens östligaste del höjs marknivån så att den kommer i nivå med Västkustsvägen. Jörgen Kocksgatan byggs om till ett centralt och grönt stråk, som binder samman centralstationen och de vattennära områdena i väster med de östra delarna. Kollektivtrafiken stärks med en spårvägslinje med tre hållplatser längs Hans Michelsensgatan och över bangården anläggs gång- och cykelbroar som länkar Nyhamnen med den gamla stadskärnan.

En fördjupning av Malmös översiktsplan
Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen och gäller som komplement till den.Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur stadsmiljön ska utvecklas. Planen är långsiktig och delar av det som redovisas kan komma att realiseras först långt fram i tiden.

Tyck till om planen
Fram till den 2 maj pågår ett samråd av översiktsplanen, då allmänheten kan ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Under samrådsperioden ställs planförslaget ut i Stadshusets entré, i Malmörummet på Stadsbiblioteket och i Kommendanthuset vid Malmöhus slott. Den 17 mars hålls ett samrådsmöte för allmänheten i Stadshuset.

Hela planförslaget och information om samrådet finns på malmo.se/fopnyhamnen. Här går det också att lämna synpunkter på planen.

Efter justeringar av planförslaget hålls ännu ett samråd som kallas ut­ställning. Den slutliga översiktsplanen för­väntas bli antagen i slutet av 2017.

För närmare information kontakta:

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, tel 0709-342298
Lars Böhme, projektledare för Nyhamnen på stadsbyggnadskontoret, tel 0709-342317

Fakta om Nyhamnen
Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

areal cirka 77 hektar
cirka 6000 nya bostäder
cirka 13 000 nya arbetsplatser
parker 100 000 m²

Preliminär bruttototalarea (BTA)
bostäder inklusive parkering 750 000 m² BTA
kontor inklusive parkering 420 000 m² BTA
förskolor 9000 m² BTA
skolor 25 000 m² BTA