Skip to main content

​Översyn görs av den externa bemanningen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 16:45 CEST

Kommunstyrelsen fick i dag ta del av Malmö stads personalredovisning för 2018. I den framgår att personalomsättningen och sjukfrånvaron minskar, men att kostnaderna för extern bemanning ökar. Kommunstyrelsen ger nu två nämnder i uppgift att redogöra för hur man arbetar för att minska den externa bemanningen av sjuksköterskor.

Kostnaderna för extern bemanning ökade under 2018 och den största delen står bemanning av sjuksköterskor för. Särskilt svårt är det att tillgodose behovet av dem inom hälsa, vård och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. I första hand ska redan anställda anlitas som vikarier, men eftersom sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp är det en utmaning. Berörda nämnder får därför i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med svar på hur man arbetar med att minska behovet.

Ett av Malmö stads mål som arbetsgivare är att ligga i framkant när det kommer till att skapa ett hållbart arbetsliv, till exempel genom att underlätta för medarbetare att kombinera föräldraskap med arbete, men också genom god hälsa med minskad sjukfrånvaron och ett minskat antal timavlönade medarbetare till förmån för tryggare anställningar. Andelen timavlönade medarbetare har minskat successivt under de senaste sex åren, men under 2018 ökade de något jämfört med 2017. Sjukfrånvaron har minskat för andra året i rad, men den har ökat bland förskollärare, vårdbiträden, sjuksköterskor och elevassistenter. Förskoleförvaltningen ska därför analysera situationen ytterligare för att kunna göra riktade insatser, utöver det förebyggande arbete som redan har påbörjats.

En annan viktig förutsättning för att kunna ge Malmöborna den service som är kommunens uppdrag är möjligheten att rekrytera och behålla personal. Det är en prioriterad arbetsmiljöfråga eftersom den som trivs på sin arbetsplats i högre grad stannar kvar på sitt jobb. I elva av Malmö stads femton största yrkesgrupper har personalomsättningen minskat, men bland gymnasielärare, elevassistenter, assistenter och förstelärare har den ökat. Som skäl uppges bland annat ökad rörlighet på arbetsmarknaden, arbetsbelastning och omorganisering. Under 2019 ska alla förvaltningar utveckla sitt arbete med uppföljning och analys för att nå det övergripande målet om ett hållbart arbetsliv samt följa upp och analysera sjukfrånvaron.

– Att minska antalet timavlönade medarbetare till förmån för andra anställningsformer är ett av våra viktigaste uppdrag som arbetsgivare. Därför är det glädjande att vi har kunnat se en minskning under många år, även om de nu ökar marginellt. Samtidigt har tillsvidareanställningar och heltidsanställningar ökat, vilket är positivt. Gemensamt för alla förvaltningar är uppdraget att fortsatt arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda, medan nämnderna för hälsa, vård och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen får i uppgift att återkomma till kommunstyrelsen om hur de arbetar med att minska den externa bemanningen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i personalberedningen.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 8)