Skip to main content

​Översyn öppnar upp för fler bostäder – på snabbare tid

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 16:45 CEST

Kommunstyrelsen godkände på onsdagen det förslag till utbyggnadsstrategi som stadsbyggnadsnämnden tagit fram, på uppdrag av kommunstyrelsen. Samtidigt gav man stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Översiktsplan för Malmö och ta fram nya bostadspolitiska mål.

Utgångspunkten för översynen är att det måste byggas fler bostäder, skolor, förskolor och annan samhällsservice på snabbare tid utan att för den delen ge avkall på kvaliteten och inriktningen på stadens utbyggnad.

Översiktsplanen och målen revideras varje mandatperiod, men mot bakgrund av den förväntade befolkningsökningen måste en mer genomgripande översyn göras denna gång. I gällande översiktsplan finns kapacitet att bygga drygt 50 000 bostäder, vilket schablonmässigt motsvarar 100 000 invånare. Den reviderade planen bör blicka fram till år 2040 och ta höjd för en befolkningsökning i storleksordningen 160 000 nya invånare. Det innebär 80 000 nya bostäder men också plats för fler arbetsplatser, fler parker och mer samhällsservice.

Precis som tidigare kommer tre perspektiv stå i fokus: Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning samt en kulturell och demokratisk arena. Grundstrukturen från gällande översiktsplan står fast. Staden ska även fortsatt växa i huvudsak inåt genom omvandling av tidigare industri- och hamnområden och förtätning.

Utbyggnadsstrategins roll är att komplettera översiktsplanen och klargöra hur arbetet med att bygga ut staden ska prioriteras. I den strategi som har tagits fram fastslås det att påbörjade utbyggnadsområden ska färdigställas, att stråk ska förstärkas, att bebyggelse vid existerande kollektivtrafiknoder ska främjas, liksom projekt som bidrar till att bygga ihop Malmö.

– Med den befolkningsökning vi ser är det nödvändigt att ta nya grepp. Vi riggar hela den kommunala organisationen för att klara utmaningarna, det gäller inte minst bostadsbyggandet som är så grundläggande för Malmös fortsatta utveckling och attraktivitet och många människors livskvalitet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har en tydlig riktning i arbetet med att bygga Malmö till en hel och levande stad genom att fokusera på närhet, täthet, grönska och blandning. När Malmö växer är det viktigt att vi håller kursen, men vi ökar tempot och vrider upp förväntningarna på innovativa lösningar, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 27)