Skip to main content

Översyn visar både brister och nya möjligheter i tekniska nämndens förvaltningar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 10:24 CEST

En organisationsöversyn av tekniska nämndens förvaltningsorganisation som inleddes i våras är nu klar. Utredningsrapporten visar att det finns möjligheter till en mer effektiv organisation om fastighetskontoret och gatukontoret samorganiseras.

Malmö växer med ungefär 5500 Malmöbor om året. För att på bästa sätt kunna möta stadens utmaningar och leverera service av hög kvalitet till Malmöborna, behöver Malmö stads organisation fungera så effektivt som möjligt. Mot bakgrund av detta valde Malmö stads kommunledning i våras att göra en översyn av tekniska nämndens båda förvaltningar, fastighetskontoret och gatukontoret. Consultus AB har genomfört översynen som nu presenterats för tekniska nämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott.

I utredningen presenteras de båda förvaltningarnas nuläge och förbättringsmöjligheter. Rapporten innehåller också förslag till hur tekniska nämndens förvaltningsorganisation bör organiseras för att leda till ökad effektivitet och kvalitet. Översynen visar att medarbetarnöjdheten på fastighetskontoret är hög och att organisationen är stabil, medan medarbetarnöjdheten inte är så hög på gatukontoret. Utredningen visar också på brister i kontinuitet bland medarbetarna på gatukontoret, samt att det finns behov av bättre samverkan mellan enheter och avdelningar på förvaltningen. I rapporten förordas en samordning av fastighetskontoret och gatukontoret för bästa möjliga förutsättningar framöver.

– Malmö växer snabbt och det medför höga krav på stadens verksamheter. Det handlar om att kunna möta utbyggnadsbehovet samtidigt som Malmö fortsatt ska vara en attraktiv stad att leva i, verka i och besöka. Våra politiska ambitioner för stadens utveckling gör att vi behöver en effektiv organisation och väl fungerande kommunala verksamheter. Därför välkomnar jag att organisationsöversynen tydligt pekar på att det finns samordningsmöjligheter som är till nytta såväl för medarbetare, Malmöbor, samverkansaktörer som för den kommunala ekonomin, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet om organisationsöversynen av tekniska nämndens förvaltningsorganisation kommer att behandlas av kommunstyrelsen och därefter av kommunfullmäktige.

Bifogat finns rapporten som pressmeddelandet hänvisar till.

Kontakt:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolin Högberg, politisk sekreterare 0708 13 24 54