Skip to main content

Pressinformation från Fosie stadsdelsförvaltning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 20:37 CET

Denna information redogör kortfattat Fosie stadsdelsfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 februari 2010. För mer information om olika ärenden, besök www.malmo.se/fosie / Stadsdelsfullmäktige / Möten & dokument. 

Årsanalys 2009
Det ekonomiska resultatet i Fosie visar på ett överskott med 7,5 miljoner kr. Förvaltningen har lyckats anpassa kostnaderna väl till den ekonomiska ramen under 2009.  

Barn och ungdom
Förskolan har ett överskott på 5,2 miljoner kr, vilket beror på att utbyggnaden av förskolan inte fullt ut kunnat ske enligt verksamhetens planer. 

Skolbarnomsorgen och skolan redovisar ett överskott med 1,0 miljon kr. Detta beror på att antalet elever i särskolan har varit färre än budgeterat och detta medför ett överskott. 

IoF
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 5,1 miljoner kr. Till största delen beror detta på ökade kostnader för den köpta vården för barn och unga vilket främst beror på ett högre antal placeringar.

 Boendeverksamheten visar också ett underskott och detta beror på att antalet boende-dygn har blivit fler och ökningen ligger främst på hotell och dygnsboende.

Vård och omsorg
Vård och Omsorg redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kr. Köp av korttidsplatser och utskrivningsklara på Universitetssjukhuset MAS gav ett överskott på grund av att antalet vårdtagare blev färre än budgeterat. 

Ekonomisk hjälp
För ekonomisk hjälp redovisas ett underskott med 29,2 miljoner kr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har under flera år uppvisat en sjunkande tendens om än något mindre under 2008. Under slutet av 2008 noterades ett tydligt trendbrott då det för Fosie och för Malmö i övrigt blev en rejäl ökning av antal hushåll. Enligt alla prognoser förväntas ökningen att fortsätta även under 2010. 

Fosie stadsdelsfullmäktige beslutade
att godkänna årsanalysen att avges till kommunstyrelsen

Särskilt yttrande borgliga alliansen

 

Uppföljning av målen för 2009
I måluppföljningen redovisas hur förvaltningen lyckats med att uppnå de mål som fastställts av kommunfullmäktige och de kompletterande mål som Fosie stadsdelsfullmäktige satt upp. Måluppföljningen visar att Fosie lyckats väl med att uppfylla målen inom vissa områden, medan det inom en del områden finns mer att göra.

Fosie SDF beslutade
att godkänna måluppfyllelsen att avges till kommunstyrelsen

 

Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelsen beskriver hur förvaltningen levt upp till det som sagts i verksamhetsplanen, som utgår från de kommunövergripande målen och Fosies egna mål. Dessutom redovisas andra åtgärder och händelser som bedömts viktiga att redovisa. 

Fosie SDF beslutade
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

 

Uppföljning av intern kontroll 2009
Intern kontroll handlar om att kunna förutse risker för fel i verksamheten och att kunna förebygga att medvetna eller omedvetna fel inträffar.

Fosie SDF beslutade
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2009 att avges till kommunstyrelsen

Välfärdsredovisning Fosie
Välfärdsredovisningen syftar till att beskriva och analysera malmöbornas levnadsför-hållanden utifrån en rad olika perspektiv för att sammantaget ge en bild av befolk-ningens generella mått på välfärd.

Fosie ligger näst sist av Malmös tio stadsdelar när det gäller välfärd. Överst på listan ligger Limhamn-Bunkeflo och sist Rosengård. Hemlösheten i Fosie minskar, men antalet hushåll med låg inkomst ökar.

Fosiebornas tandhälsa har blivit bättre. Sedan 2005 har andelen 19-åringar utan nya lagningar ökat mest i Fosie. Allt fler niondeklassare är behöriga till gymnasiet och mest ökade Munkhätteskolan. Simkunnigheten ökar också bland barnen i Fosie. 

Fosie SDF föreslås besluta
att godkänna välfärdsredovisningen att avges till kommunstyrelsen

”Anlagda bränder och skadegörelse i skolorna” - yttrande över granskningsrapport från Stadsrevisionen

SDF Fosie menar att rapporten inte tar hänsyn till brukarperspektivets synpunkter, varför den blir mindre intressant ur ett förändringsperspektiv. Visserligen belyses problematiken kring en kvalitetssäkrad statistik, men inte heller här ges några konkreta förslag till förbättringar. SDF Fosie tror att rapporten vunnit på att dessa perspektiv fått mer utrymme och att underlaget för analys därmed breddats och fördjupats.

Ärendet har behandlats i B/U utskottet.

Fosie SDF föreslås besluta
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till revisorskollegiet

Reservation borgliga alliansen

 

”Granskning av policy och riktlinjer samt intern kontroll mot mutor i Malmö stad” - yttrande avseende rapporten

Revisionskontoret har genomfört en granskning utifrån intern styrning och kontroll. Fem centrala komponenter har identifierats. Kontrollmiljö, riskvärdering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Stadsdelsförvaltningen Fosie kommer att:

  • utforma ett internt regelverk och informera samtliga anställda och förtroendevalda
  • kvalitetssäkra riskanalysen minst en gång per år i samband med upprättande av intern kontrollplan
  • genomföra kontroller genom att upphandlingar och avtal granskas samt stickprovsmässig granskning av utbetalningar till leverantörer och enskilda
  • genomföra utbildning av regelverk och rutiner i ledningsgrupperna och sedan via ledningsgrupperna till samtliga anställda
  • genomföra uppföljning och utvärdering då rutinerna för muta/oegentligheter ingår i risk- och väsentlighetsanalyserna. Om analyserna visar att kontroll av rutinerna ska genomföras kommer dessa att ingå i intern kontrollplan.

Övriga rekommendationer från revisionskontoret kommer att följas.

Fosie SDF föreslås besluta
att anta bilagda förslag till yttrande att avges till revisorskollegiet

 

Mer information: 
För kommentarer kontakta Anders Nilsson (S), ordförande, tel 0708-74 39 93.

Bifogade filer

PDF-dokument