Skip to main content

Prognos visar på budget i balans

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 13:44 CEST

Malmö stads förväntade resultat för 2019 visar på ett överskott på 625 miljoner kronor enligt den ekonomiska prognos som presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen. Det är 428 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Överskottet kommer till största del från fastighetsförsäljningar, realisationsvinster och högre skatteintäkter. Två nämnder förväntas göra underskott på grund av minskade statsbidrag och befrias därför tillfälligt från ansvar för sitt ekonomiska resultat.

Sju nämnder prognostiserar överskott medan tre förväntas göra underskott.

Utebliva statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen och till satsningar på fritidsverksamhet och lågstadiet gör att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på 53 respektive 36 miljoner kronor. Nämnderna befrias därför tillfälligt från ansvar för underskottet som har uppkommit på grund av den förändrade statsbudgeten. Arbetsmarknads- och socialnämndens förväntade underskott beror bland annat på att Migrationsverkets kostnader för ensamkommande barn inte täcker kommunens kostnader, ett ökat antal anmälningar om barn som far illa samt ökade kostnader för öppenvård för missbrukare och fler vuxna med psykisk ohälsa. För hemlöshet prognostiseras ett underskott på 30 miljoner kronor för 2019 och för ekonomiskt bistånd ett underskott på 50 miljoner kronor. Antalet hushåll som får stöd i form av ekonomiskt bistånd var färre under årets första tre månader än under samma period 2018. Minskningen är cirka 2,1 procent.

Antalet investeringar som nämnderna gör har ökat under 2019 jämfört med föregående år men förväntas ändå bli 900 miljoner kronor lägre än det budgeterade. Det beror bland annat på att projekt skjutits upp, inte blivit av eller att de har blivit billigare än budgeterat.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 19 juni 2019.

– Årets första prognos visar på ett starkt positivt resultat och fortsatt stabila finanser, även om vi ser att Malmö, precis som kommunerna i stort, går mot tuffare ekonomiska tider. Tyvärr kan vi se att statens stökiga och sent fastställda budget skapar problem för flera nämnder, bland annat som en följd av tidigare aviserade men uteblivna statsbidrag. Men tack vare stadens samlade prognostiserade överskott, kan vi befria nämnderna för kostnadsansvar för de specifika underskotten, så att till exempel äldreomsorgen och skolan trots allt kan bedrivas som planerat, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– En inbromsad konjunktur ökar sårbarheten och insatserna mot både arbetslöshet och hemlöshet måste vässas ytterligare. Först och främst för att bostaden är en social rättighet och en egen inkomst ger makt, frihet och bättre liv för den enskilde. Samtidigt så spelar det också en stor roll för stadens ekonomi och möjligheter att erbjuda en bra och välutbyggd välfärd, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att prognosen är god trots att statsbudgeten har skapat problem för flera nämnder. Malmös finanser är stabila vilket är oerhört viktigt i tider när högkonjunkturen sjunker. I en snabbt växande stad som Malmö är framtidens välfärdsutmaningar många och stora, och ett Malmö som håller ihop kräver även stabila finanser framöver, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, nås via Karolin Högberg, pressekreterare (S), 0708- 13 24 54

Roko Kursar, vice ordförande i kommunstyrelsen, nås via Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36

(Ärende 25)