Skip to main content

Rädda Barnens rapport bekräftar behovet av extra satsningar i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 12:48 CET

Ingress:
- Resultatet av undersökningen bekräftar i allt väsentligt mycket av det vi redan visste, nämligen att vi, framför allt till följd av vår befolkningssammansättning, har enormt stora problem i Malmö och att Rosengård är en alldeles särskilt utsatt stadsdel.
Det säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), med anledning av den rapport so
m Rädda Barnen nu presenterat.

Text:
Rapporten visar att Malmö fortfarande är den kommun i landet som har störst andel barn i ekonomiskt fattiga hushåll och att Rosengård är den stadsdel i Sverige som har den absolut största andelen barn i fattiga hushåll. Läget i både Malmö och Rosengård har visserligen förbättrats jämfört med förra årets mätning men detta har inte påverkat rangordningen.
Av rapporten framgår också att barnfattigdomen i hög grad är relaterad till hushåll med utländsk bakgru
nd.
Rapporten bygger på siffror från år 2001.

- Vi vet att vi har en oacceptabelt ojämn fördelning av välfärden mellan olika stadsdelar i Malmö och att problemen i just Rosengård är alldeles speciella. Vi har också från kommunens sida under en följd av år satsat stora resurser på bekämpa segregation och andra orättvisor, bland annat med hjälp av storstadspengar från staten. Men trots de omfattande insatserna så har problemen inte kunnat lösas och vi befinner oss idag i en situation där vi be
höver ytterligare hjälp från staten om vi ska kunna vända utvecklingen i rätt riktning, säger Ilmar Reepalu.
- Vi har bland annat en alldeles för hög arbetslöshet och vi har en situation där skolan inte förmår att ge alla elever en tillräckligt god undervisning med följd att alldeles för många barn och ungdomar riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet på grund av att de inte klarar att gå ut skolan med godkända betyg och på grund av att de inte kan få jobb efter avslutad sko
lgång, säger han.

Ilmar Reepalu pekar på att det är mot den här bakgrunden man ska se den nu inledda satsningen på Välfärd för alla.

- Vi måste samla och engagera så många som möjligt: kommunen, företagen, de politiska partierna, föreningslivet, sociala myndigheter, polisen, åklagarmyndigheten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra statliga myndigheter, samt inte minst malmöborna själva, för att vi gemensamt ska kunna angripa Malmös unikt svåra problem, säger Ilmar Reepalu.
- Rä
dda Barnens rapport stärker oss i vår uppfattning om att satsningen på Välfärd för alla är absolut nödvändig och att vi i Malmö behöver hjälp utifrån för att klara våra problem!
- Den stryker också under hur nödvändigt det är med en skatteutjämning mellan landets kommuner. Om Malmö inte hade fått utjämningspengar så skulle situationen ha varit oerhört mycket svårare och vi klarar oss definitivt inte utan utjämningspengar så länge skattekraften är så låg som den är i Malmö för närvarande och som
den kommer att vara under åtskilliga år framöver, avslutar Ilmar Reepalu.