Skip to main content

Risk för underskott i Malmös ekonomi i år Nu måste nämnder och styrelser börja spara

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:58 CEST

Malmö 2009 04 08

 

För första gången sedan mitten av 1990-talet riskerar Malmös ekonomi i år att gå med underskott. Enligt årets första utfallsprognos kommer Malmö inte att klara det lagstadgade kravet på ekonomisk balans under 2009. Sedan de förväntade realisationsvinsterna på 156 miljoner kronor räknats bort så visar prognosen på ett underskott på 34 miljoner kronor. Det skulle innebära att Malmö inte klarar balanskravet.

Det är den kraftiga och snabba nedgången i konjunkturen i kombination med frusna statsbidrag som inneburit att inkomsterna för 2009 ligger långt under det man förutsåg då budgeten togs i juni förra året. Utvecklingen talar dessutom för att kommande skatteunderlagsprognoser blir ännu sämre och att det ekonomiska resultatet därmed försämras ytterligare. Regeringen har dessutom nu sagt nej till nya pengar till kommunerna i år.

Med tanke på att nästa år, 2010, kommer att bjuda på ännu svagare ekonomiska förutsättningar så krävs nu att nettokostnadsutvecklingen bromsas redan i år för att nästa års verksamhet ska kunna finansieras utan kraftiga nedskärningar. Därför måste nämnderna, när det här året är slut, visa ett positivt resultat med minst 100 miljoner kronor gentemot gällande budget. Samtliga nämnder ska i den delårsrapport som presenteras i början av juni redovisa vilka åtgärder man har vidtagit eller planerar att vidta för att dämpa kostnadsökningarna.

- Vi befinner oss i en bekymmersam ekonomisk situation som kräver att alla kommunala nämnder och verksamheter nu håller igen på utgifterna och att vi inte tar på oss några nya kostnader som förvärrar situationen ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S).

- Staten är i full färd med att övervältra stora kostnader på kommunerna i och med att arbetslösa och sjuka inte får ersättningar från trygghetssystemen och arbetslöshetsförsäkringen så att de kan klara en rimlig levnadsnivå, utan i stället måste vända sig till kommunernas socialkontor för att få socialbidrag.

- Detta är en fullständigt ohållbar situation och dessvärre är de tillskott till kommunerna som regeringen nu aviserat helt otillräckliga, vilket innebär att Malmö och landets kommuner står inför den uppenbara risken att tvingas till kännbara uppsägningar av personal och till drastiska verksamhetsnedskärningar, säger Ilmar Reepalu.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 36)