Skip to main content

​Så ska Malmö växa helt och hållbart

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 15:43 CET

En tät stad för människor samman, knyter ihop stadsdelar, överbrygger barriärer och skapar förutsättningar för ett gott företagsklimat. Och den innebär en mindre miljöbelastning än en gles och utspridd stad. På torsdagen godkändes en aktualiserad översiktsplan av stadsbyggnadsnämnden, med strategier för Malmös fortsatta utveckling.

Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument som anger hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur den befintliga stadsmiljön ska utvecklas. Varje mandatperiod ska minst en översyn av översiktsplanen göras enligt lag, för att pröva om den fortfarande är aktuell.

Den gällande översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige i maj 2014 och de övergripande målen, prioriteringarna och förutsättningarna har inte förändrats. Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i. Staden ska kunna fortsätta växa, men med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen, och åkermarken utanför bevaras. 

I synnerhet kollektivtrafiknära lägen ska utnyttjas bättre med mer bostäder, fler arbetsplatser och service. Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort och staden läkas samman, till exempel genom att omvandla infartsleder till stadshuvudgator. Ett särskilt fokus läggs på säkra och trygga skolvägar för barn och unga. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras, biltrafikens andel minska. Staden ska nyttjas mer jämställt och vara en stad på lika villkor för alla dess invånare.

I den aktualiserade översiktsplanen förtydligas att Malmös park-, natur och vattenmiljöer ska värnas. Stadsmiljön ska bli grönare, andelen hårdgjord yta minska och antalet träd bli många fler – viktiga åtgärder för att klimatanpassa och skyfallssäkra Malmö. Nytt är också att slutsatser från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och stadens bostadspolitiska mål har arbetat in i översiktsplanen, som därigenom får en större tyngd och integreras bättre i stadens planering. Anpassningar har även gjorts för att stödja programmet för Ett starkt och hållbart näringsliv.

Översiktsplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande.

– I Malmö har vi arbetat under många år med att bygga staden tät, grön och nära. Nu lägger vi till flera pusselbitar, till exempel omställning till ett hållbart trafiksystem, grönskande skyfallshantering och främjande av solenergi, men också tydligare fokus på att öka Malmöbornas delaktighet i samhällsbygget och då inte minst bland de unga, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi måste bygga mer, men vi måste också bygga rätt. Vi måste bygga en blandad stad, en stad där alla människor får plats, men också där företag och föreningsliv har sin självklara plats och bidrar den den levande staden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

  

För mer information kontakta gärna
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57