Skip to main content

Samarbete viktigt för framtidens Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:59 CET

Malmö 2009 12 02

En halv miljon människor beräknas bo i Malmö och Lund år 2020, och av dem kommer cirka 20 procent vara i åldern 20-30 år, så kallade unga vuxna. Det framgår i framtidsrapporten Insikt: Förutsättningarna för unga vuxna på 2020-talet, som tagits fram av Malmö stad tillsammans med Lunds kommun.

Den förväntade befolkningsökningen ger bra förutsättningar för Malmö och Lund att utvecklas, men det ställer också höga krav på den framtida infrastrukturen, utbildningen och arbetsmarknaden i regionen. I rapporten föreslås därför att Malmö och Lund bäst bemöter dessa utmaningar tillsammans, eftersom de är två olika städer som kompletterar varandra väl. Genom att Malmö och Lunds kommuner samverkar kan man ta vara på, och dra nytta av, städernas olika förutsättningar. Bland annat föreslås gemensam marknadsföring av Malmö Högskola och Lunds Universitet för att på så vis locka fler internationella företag till en region med en hög andel högskoleutbildade personer.

Även om Malmö och Lund tillsammans har en stor koncentration av högutbildad arbetskraft kommer det finnas ett ännu större behov av välutbildade personer i Öresundsregionen i framtiden, enligt siffror från OECD. För att säkra regionens kompetensförsörjning bör man prioritera ett väl utbyggt transportsystem som ökar arbetskraftens rörlighet och som möjliggör längre pendlingsavstånd. Höghastighetsbanor och spårbunden trafik är två viktiga infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att möta det behovet och därmed skapa bättre förutsättningar för unga vuxna i Malmö och Lund år 2020.   

 – Malmö är redan i dag en ung stad, men vi måste arbeta för att det ska bli en stad som även morgondagens unga vuxna vill leva och bo i, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S). Kommunerna, regionerna, näringslivet, universitetet och högskolan måste samspela med varandra för att skapa en sådan stad. Att investera i infrastruktur, såväl spårvägar inne i städerna som regionaltåg men också höghastighetsbanor, är olika sätt att göra regionen mer attraktiv för dem som bor här, men också för de som väljer att bo i andra delar av Skåne. Förkortade restider gör längre arbetspendling möjlig.

– Vi måste också satsa på bra grund- och gymnasieskolor åt våra elever eftersom det lägger grunden för fortsatta studier och framtida yrkesval. 

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16