Skip to main content

Samlastningsprojekt får statlig finansiering

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 08:00 CEST

Malmö stad får statligt bidrag för att testa och utvärdera ett pilotprojekt för samordnad varudistribution i city under 2015.

Malmö stads gatukontor har som koordinator och projektledare för samlastningsprojektet SAMCITY beviljats 4,15 miljoner kronor i bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att testa och utvärdera en affärsmodell för samordnad varudistribution i city. Tanken är att kombinera kommunala och privata varuflöden i ett pilotprojekt under 2015. Total budget är 8,3 miljoner kronor.

Projektidén har utvecklats parallellt med framtagandet av det nyligen antagna godstrafikprogrammet, som är det första i sitt slag i Sverige.

- Det är oerhört glädjande att vi nu utifrån den plattform vi skapat med vårt godstrafikprogram kan ta steget vidare och genomföra ett konkret pilotprojekt i Malmö, säger Max Hanander, projektledare för citylogistik på gatukontoret.

Pilotsatsningen under 2015 genomförs tillsammans med ett externt projektkonsortium bestående av en sk Triple Helix, i ett samarbete med Lunds tekniska högskola, Fastighetsägarna Syd, Svensk Handel, Sveriges Åkeriföretag, COOP Medlem Syd och Citysamverkan.

- Nu har vi fått möjlighet att testa en ny affärsmodell som innebär ett breddat fokus på värdeskapande för de aktörer som beställer varuleveranser. Vi tror att detta skapar det incitament som gör det möjligt att konceptet kan överleva när bidragen tagit slut, säger Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö stad.

Utöver satsningen på samlastning kommer projektet även att utreda och belysa andra aspekter kopplat till effektiv citylogistik, såsom miljöanpassade fordon, trafikreglering och godsmodellering.


Vid frågor kontakta:

Max Hanander, projektledare, 0709 34 14 33
Kerstin Gustafsson, gatudirektör, 0709 34 13 70 


Fakta
Samlastning
som koncept syftar till att, via en konsolideringslösning på terminal i utkanten av staden och därtill kopplade distributionsslingor, öka fyllnadsgraden och minska fordonskilometer i city. Det innebär positiva effekter på stadsmiljö, luftkvalitet, trafiksäkerhet och bullernivåer, samt en minskad klimatpåverkan från godstrafiken.
Citylogistik
är ett relativt nytt begrepp och åsyftar enkelt uttryckt den process som syftar till att optimera logistikfunktioner och godstransporter i urbana områden, samtidigt som miljö, hälsa, trafiksäkerhet och energianvändning beaktas.

Läs vår affärsmodell för SAMCITY och hur vi arbetar med godstrafikfrågor här