Skip to main content

Slutrapport från Välfärd för alla: Stark tillväxt, fler jobb, fler bostäder och färre brott

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:55 CEST

 

Flera betydande framgångar, men också ett antal fortsatta utmaningar för Malmö att arbeta med under de kommande åren!

Ungefär så kan man sammanfatta resultatet av drygt fyra års arbete med projektet Välfärd för alla, det dubbla åtagandet som startade hösten 2004 och som avslutades i och med utgången av 2008.

I den slutrapport som nu redovisats för kommunstyrelsen konstateras bland annat att antalet arbetstillfällen har ökat kraftigt i Malmö under den aktuella perioden, inte minst som en följd av ett fördjupat samarbete mellan Malmö stad och näringslivet.

Årets tillväxtkommun

Arbetstillfällena ökade från 130000 till 144000 mellan 2004 och 2007 och förvärvsfrekvensen ökade från 64 till 68 procent (om man tar hänsyn till de Malmöbor som arbetar i Danmark), en siffra som ligger någorlunda nära det realistiska målet, cirka 70 procent, för en stad som Malmö med så många högskolestudenter.

Den positiva utvecklingen när det gäller sysselsättning, tillväxt och företagsetableringar är också några av de främsta förklaringarna till att Malmö nyligen utsågs till Årets tillväxtkommun 2009!

Målet för bostadsbyggandet har uppnåtts med god marginal, men det byggs ändå för lite med tanke på den snabba befolkningstillväxten.

Färre brott

Vidare kan noteras att de så kallade vardagsbrotten har minskat, liksom personrånen och ungdomsbrotten och att det förbättrade samarbetet mellan Malmö stad och polisen således har lett till en positiv utveckling och att man har kommit närmare det uppsatta målet.

Målet att öka andelen elever i skolår nio som är behöriga till gymnasiet har inte uppnåtts, även om en viss framgång skett mellan 2004 och 2008 och även om gapet mellan Malmö och riket i varje fall inte har ökat, vilket betecknas som positivt.

Klar framgång

- Jag tycker att vår satsning på Välfärd för alla i stora delar har varit en klar framgång, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). Jag är stolt och glad över att Malmö under de här åren har haft en utveckling som gett oss pris som Årets tillväxtkommun. Jag kan också konstatera att vi på en rad områden har funnit bättre arbetsmetoder internt inom kommunen och vi har förbättrat och utvecklat vårt samarbete externt med exempelvis näringslivet, föreningslivet och polisen.

- Särskilt på ett området återstår det en hel del att göra innan vi kan känna oss nöjda med resultatet, och det gäller skolan, säger Ilmar Reepalu. Ska Malmös barn och ungdomar ha en rimlig chans att ta sig in på en allt mer krävande arbetsmarknad är det helt nödvändigt att skolresultaten förbättras och att Malmös elever närmar sig riksgenomsnittet när det gäller behörighet till gymnasiet, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 12)