Skip to main content

​Social investering i förskolebarn ger resultat

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:15 CET

Som en del i Malmös stads arbete med sociala investeringar påbörjades 2013 en satsning för att främja förskolebarns utveckling i stadsområde Väster, ett så kallat gränsöverskridande team. Det handlar bland annat om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 som uppvisar utagerande problematik, oro och ångest, nedstämdhet och relationsproblem. Arbetet med att främja deras utveckling och välmående sker tillsammans med föräldrarna, och genom samverkan mellan Malmö stad och BVC.

Den delrapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen om satsningens resultat visar att den har varit framgångsrik. Till exempel har föräldrar som deltagit lärt sig strategier som de upplever som användbara. Den har också lett till att viktiga skyddsfaktorer, så som närvaro i förskolan och skolan, har stärkts, vilket i sig är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa i framtiden. Slutsatsen är att satsningen sannolikt kommer att innebära att färre barn och unga kommer att bli föremål för mer kostsamma insatser i framtiden, och att samhällskostnaderna kommer att minska. Dock återstår en del utvecklingsarbete för att den kopplingen ska bli ännu tydligare.

Det gränsöverskridande teamets arbete ska nu spridas till fler verksamheter.

– Det finns många mänskliga och ekonomiska vinster med att satsa på barn och unga i ett tidigt skede i livet, för så väl kommunen som för samhället i stort, men den allra största vinsten är individens och fler välmående unga Malmöbor, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunstyrelseledamot och förskolenämndens ordförande.

– Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som innebär stora lidanden för de drabbade och deras anhöriga. Det är viktigt att vi tidigt kan erbjuda hjälp och stöd åt familjer med barn som mår dåligt, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner

Rose-Marie Carlsson, 0730-61 08 09

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 9)