Skip to main content

Sociala insatser med hjälp av vetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 19:51 CEST

Samarbetet mellan Hyllie stadsdelsförvaltning och Malmö högskola är ömsesidigt fruktbart. Medan högskolan inhämtar data som för forskningen framåt, använder Hyllie stadsdelsförvaltning forskningsresultaten för utveckling av områden med outnyttjad potential.

Områdena Holma, Kroksbäck, Södertorp och Bellevuegården i Hyllie är föremål i en högaktuell forskningsrapport, utförd av fakulteten för Hälsa och Samhälle på Malmö högskola. Rapporten pekar på problem som t.ex. skadegörelse, anlagda bränder, otrygghet, frustration och en upplevelse av att man inte får tillräckligt stöd av samhället.

Socialt kapital – nyckel till förbättring

En av nycklarna till positiv utveckling, i områden med denna typ av problem, är enligt rapporten socialt kapital. Begreppet kan definieras som omfattningen av sociala nätverk och graden av socialt engagemang mellan individer. 
– Min rapport studerar sambandet mellan socialt kapital och skadegörelse. Det är intressant att i områden där det sociala kapitalet är större, så är skadegörelsen mindre, berättar doktorand Manne Gerell som är författare till rapporten.

Insatser för långsiktighet

Malmö högskola och Hyllie stadsdelsförvaltning arbetar tätt ihop i en så kallad forskningscirkel där forskare och praktiker samtalar och samarbetar kring relevanta frågor. Vissa av de förslag på typer av åtgärder som Manne Gerell föreslår i sin rapport har blivit förverkligade i form av t.ex. trygghetsvandringar, boendemöten och inte minst de infocenter som ger råd och stöd, samt erbjuder hjälp med att söka arbete och utbildning och där också föreningar är involverade. MKB har under en lång tid bedrivit så kallad självförvaltning, vilket innebär att de boende själva ansvarar för delar av fastighets- och trädgårdsskötseln, samt deltar i trappstädning. Detta i sin tur ökar det sociala kapitalet, menar Manne Gerell som är positiv till de satsningar som görs.
– Det är mycket möjligt att satsningarna som Hyllie stadsdelsförvaltning genomför tillsammans med boende och andra aktörer som t.ex. MKB kan ge resultat på sikt. Självförvaltningen verkar ha gett goda resultat, men det viktigaste är inte formen för arbetet utan det resultat som det fört med sig i form av stärkt sammanhållning och samarbete mellan de boende. Det går säkert att uppnå på många olika sätt, det viktiga är att betona det lokala och småskaliga.  

Känslan av stigmatisering också viktig att arbeta med

Forskningsrapporten grundar sig på både statistisk analys av enkätsvar och på fokusgrupps- och nyckelpersonsintervjuer. Ett av de största upplevda problemen bland de boende är känslan av stigmatisering. Boende upplever att andra Malmöbor ser ned på området. Anto Tomic, som är områdeskoordinator på Områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö förklarar detta.
– Precis som rapporten berättar så finns det konkreta problem. Dessa arbetar vi aktivt med, tillsammans med många aktörer. Men stigmatiseringen upplevs av många boende som det största problemet. Vi har ett viktigt arbete framför oss med att utveckla bilden av och känslan för området, samtidigt som vi löser de konkreta problemen.

 _______________________________________________________________________

Frågor

Manne Gerell, doktorand
Fakulteten för Hälsa och Samhälle
040-665 81 25 (vidarekopplas till mobil)
Manne.gerell@mah.se

Anto Tomic
Integration och hållbar utveckling
Hyllie stadsdelsförvaltning
0709-46 35 34
Anto.tomic@malmo.se

Fakta om forskningsrapporten

Manne Gerell är doktorand vid fakulteten för Hälsa och Samhälle. Rapporten lämnas in till finansiären av forskningsprojektet, Länsförsäkringars Forskningsfond, den 19 oktober och kommer senare att finnas tillgänglig för nedladdning från Länsförsäkringars hemsida. Rapporten kan även erhållas via Malmö högskola: Manne.gerell@mah.se, 040-665 81 25.

Pressmeddelandet publicerat av

Örjan Lindén, kommunikatör
Hyllie stadsdelsförvaltning
076-623 69 54
Orjan.linden@malmo.se

Exempel på insatser

 • Näringslivssekreterare – arbetar bland annat med råd och stöd kring att starta eget företag.
  Individ- och familjeomsorgen driver pilotprojekt för att rekrytera arbetslösa med försörjningsstöd till vikariat inom vården.
 • Trygghetsvandringar
 • Boendedialoger
 • Läxakuten på Kroksbäcksskolan – drivs tillsammans med föreningslivet.
 • Forskningscirkel – samarbete mellan Hyllie stadsdelsförvaltning och Malmö högskola för att öka kunskapen om socioekonomisk problematik.
 • Kroksbäck Infocenter och Holma Infocenter – drivs av föreningar med stöd av Hyllie stadsdelsförvaltning (MKB upplåter lokal till Kroksbäck Infocenter och Afghanska Kulturföreningens övriga aktiviteter).
 • Engagemangsguiderna – drivs i samverkan med Rädda Barnen (arbetar med ungdomars sysselsättning).
 • Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö som omfattar en del av ovan nämnda insatser. I Områdesprogrammet i Holma och Kroksbäck pågår ett kontinuerligt samarbete mellan Hyllie stadsdelsförvaltning, föreningsliv och andra aktörer som t.ex. MKB, Polisen och Arbetsförmedlingen.
 • Flamman – föreningsdriven fritidsgård i Kroksbäck. Drivs med stöd från Hyllie stadsdelsförvaltning.

Artiklar

Holmabor inviger eget infocenter
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Omradesprogram/Nyheter/Nyheter-omradesprogram/10-7-2011-Holmabor-inviger-eget-infocenter.html

Stor uppslutning vid trygghetsmöte i Holma
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Hyllie/Nyheter/3-23-2011-Stor-uppslutning-vid-trygghetsmote-i-Holma.html

10 punkter för ett tryggare och säkrare Holma
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Hyllie/Nyheter/5-31-2011-10-punkter-for-ett-tryggare-och-sakrare-Holma.html