Skip to main content

Sociala resursförvaltningen flyttar till Fänriksgatan

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 10:00 CET

I höst samlokaliseras stora delar av Sociala resursförvaltningen på Fänriksgatan 1 i centrala Malmö. Tanken är att flytten ska leda till bättre service för Malmöborna.

Förutom ledning och stabsfunktioner flyttar verksamheter som Avdelningen för överförmyndarärenden, Tillståndsenheten, Familjerättsbyrån, myndighetssektionen för ensamkommande barn och Social jours dagverksamhet till de nya lokalerna. Dessa verksamheter är idag utspridda runtom i Malmö.

Ett viktigt syfte med de gemensamma lokalerna är att Malmöborna ska få en väg in för service, information och kontakt med förvaltningens olika funktioner. De nya lokalerna ligger bra till för att skapa ett sådant centrum. Med samlokaliseringen följer också andra fördelar, enligt förvaltningsdirektör Annelie Larsson.

– Ambitionen är att flytten även ska innebära synergieffekter mellan verksamheterna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger hon.

Lokalerna på Fänriksgatan håller på att renoveras och anpassas efter förvaltningens behov. Inflyttning sker under hösten. Cirka 400 av förvaltningens medarbetare kommer att arbeta i de nya lokalerna.

För mer information: Annelie Larsson, förvaltningsdirektör, 070-525 39 27
Utsänt av: Lotta Narvehed, kommunikatör, 0708-71 06 76

Sociala resursförvaltningen samlar Malmö stads gemensamma verksamheter för socialt stöd och service till barn, familjer, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Några exempel är LSS-verksamheter, insatser mot våld i nära relation, boenden för ensamkommande barn och stöd till missbrukare. Förvaltningen har över tre tusen medarbetare, varav två tusen arbetar i en LSS-verksamhet.