Skip to main content

Stadsmiljörådet prisar Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:29 CET

Malmö stad har åter fått en fin utmärkelse för sitt stadsmiljöarbete. Det är Stadsmiljörådet som ger Malmö och Norrköping utmärkelser för insatser som utvecklar stadens rum och livsmiljö.

– I vårt arbete med Välfärd för alla – det dubbla åtagandet är en arbetsuppgift mötesplatser. Därför är det hedrande att vårt arbete med kulturhuset Mazetti, Scaniabadet vid Öresund, Stapelbäddsparken för skating och Folkets Park har bedömts som viktiga nya inslag i Malmös stadsmiljö. För att underlätta integrationen i Malmö är det viktig att skapa mötesplatser där aktiviteterna förenar Malmöborna. Vi är glada för att vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg, och priset stämmer väl med Malmö stads visionsvärden – mångfald, möten och möjligheter, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Stadsmiljörådet har i år utgått ifrån att 2006 är ett nationellt mångkulturår och sökt platser och stadsmiljöer i hela Sverige där just mötet mellan kulturer och befolkningsgrupper verkligen fungerar.

Juryns motivering
Boverkets Stadsmiljöråd vill med sin utmärkelse belöna och rikta uppmärksamhet till förebildliga insatser som utvecklar stadens rum och livsmiljö. I årets nomineringsarbete har rådet utgått ifrån ledord som ”kulturen äger rum”, ”mångfald” och ”integration” med bäring på det offentliga rummets betydelse som kulturarena, mötesplats och för att utveckla stadsdelars attraktivitet och samband med övriga delar i staden.

I rådets diskussioner konstaterades att de fyra kandidaterna sinsemellan är mycket olika och ej direkt jämförbara. Vid sammanträde i Stockholm den 8 november 2006 beslutades att 2006 års utmärkelse tilldelas två mottagare:

MALMÖ STAD
för att med lyhördhet till människors kulturskapande och spontana användning av stadens allmänna platser ha utformat attraktiva mötesplatser som är till för stadens alla invånare och som stärker den sociala sammanhållningen i staden (Kulturhuset Mazetti, Scaniabadet och Skateboardanläggningen i Västra Hamnen samt förnyelsen av Folkets park).

HYRESBOSTÄDER NORRKÖPING AB och
NORRKÖPINGS KOMMUN
för att med kraftfulla åtgärder ha omvandlat ett storskaligt bostadsområde till en stadsdel med mänsklig skala, attraktiva stadsrum och ökad funktionsblandning, vilket tillsammans med en planerad förlängning av en av stadens spårvägslinjer ger förutsättningar för en bärkraftig stadsdel som är väl integrerad i en växande lokal arbetsmarknadsregion (Ringdansen).


Till Stadsmiljörådets utmärkelse 2006 nominerades dessutom följande två förtjänstfulla kandidater:
- kultursatsningen Subtopia i Botkyrka
- förnyelsearbetet i stadsdelen Nacksta i Sundsvall

För mer information
Malmö stad: Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordf, tel 040-34 10 02 Gunnar Eriksson, stadsträdgårdsmästare, tel 040-34 13 97.

Boverket: Olof Schultz, arkitekt, tel 0455-85 31 06 / 0701-85 31 06
Stadsmiljörådet: Helena Friman, Stockholm, tel 08-648 14 60 / 0707-716~130

Eva Sjölin, Lomma kommun, tel 040-41 11 66 / 0733-41 11 66
Ivar Wenster, Karlskrona kommun, tel 0455-30 35 70 / 0709-30 35 70