Skip to main content

​Stark ekonomi möjliggör 150 extra miljoner till trygghet och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 10:33 CET

Malmö stads bokslut för 2016 redovisar ett överskott på 962 miljoner kronor, vilket är 720 miljoner kronor mer än det budgeterade. Överskottet är ett resultat av bland annat vinster från fastighetsförsäljningar, ökade skatteintäkter, statligt stöd för bostadsbyggande samt att antalet flyktingar och asylsökande har varit färre än förväntat. Det positiva resultatet 2016 gör det möjligt att genom en justering av 2017 års budget förstärka kommunens vård- och omsorgsverksamheter samt det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Nämnderna som helhet redovisar ett positivt resultat, men stadsområdesnämnderna redovisar alla ett underskott, främst inom vård- och omsorgsverksamheterna samt för kostnader kopplade till hemlöshet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick förra året till 970 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 0,3 procent jämfört med föregående år. Skolnämnderna redovisar tillsammans ett överskott på 102 miljoner kronor, bland annat till följd av ett färre antal asylsökande och nyanlända elever än förväntat.

Det redovisade överskottet och de ökade markförsäljningarna till följd av den snabba byggtakten medför att verksamheter inom Malmö stad kan stärkas. Detta gäller främst vård- och omsorgsverksamheterna samt det förebyggande och trygghetsskapande arbetet, men det ger också stöd till den nya organisationen som träder i kraft i vår. Sammanlagt handlar det om att förstärka verksamheterna med 150 miljoner kronor.

– Nu ser vi en möjlighet att förstärka budgeten för 2017 och vi vill göra en rejäl och offensiv satsning på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och samtidigt säkra en god utveckling av våra omsorgsverksamheter, inte minst äldreomsorgen. Fjolårets ekonomiska resultat ger oss dessutom goda förutsättningar att klara framtida behov av investeringar, i till exempel förskolor, skolor och nödvändig infrastruktur, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), finanskommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– En växande stad kräver stora investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik, och tack vare tillfälliga intäkter 2016 har vi nu ett starkare utgångsläge inför framtiden. Samtidigt får vi möjlighet att i samarbete med andra myndigheter och civilsamhälle göra en kraftfull satsning på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

KontaktpersonerKatrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16